Brø­let

BT - - NYHEDER -

SA­GEN KORT

BT kun­ne ons­dag af­slø­re, at ATPs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Car­sten Sten­de­vad med en yderst lu­kra­tiv fly-af­ta­le i hån­den har rejst frem og til­ba­ge mel­lem USA og Dan­mark for i alt 96.094 kro­ner ud over sin løn på 6,1 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Sam­ti­dig har hans ko­ne og børn få­et be­talt pri­va­te rej­ser for i alt 25.637 kro­ner. Og tors­dag kun­ne vi så forta­el­le, at Car­sten Sten­de­vad og hans di­rek­tør-kol­le­ga Hen­rik Ga­de Jep­sen har flø­jet på bu­si­nes­sclass for 162.987 kro­ner for kun seks fly­rej­ser, li­ge­som de i alt syv gan­ge har over­skre­det ATPs re­gel om, at ‘der som ud­gangs­punkt er en mak­si­mums­sats for ho­te­lover­nat­ning på 2.500 kro­ner’. Det er sket i by­er­ne Ni­ce, Lon­don og New York. Pri­sen lig­ger i øv­rigt langt over de vej­le­den­de sat­ser, som Mo­der­ni­se­rings­sty­rel­sen har sat for sta­tens an­sat­te. Her må en ho­te­lover­nat­ning i ek­sem­pel­vis Stor­bri­tan­ni­en kun ko­ste ca. 1.300 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.