3.Fed­tre­du­ce­ret kost

BT - - NYHEDER -

Man går ef­ter de pro­duk­ter i su­per­mar­ke­det, hvor fedt­pro­cen­ten er lav el­ler kun­stigt re­du­ce­ret.

Ar­ne Astrup, »Pro­ble­met er, at det va­ri­e­rer fra per­son til per­son. Én skal und­gå fedt, og en an­den skal und­gå kul­hy­dra­ter for at få de bed­ste re­sul­ta­ter. Det er ge­ne­tisk be­tin­get. Ge­ne­relt er det så­dan, at for me­get fy­sisk ak­ti­ve er low fat bedst. Men er man stil­lesid­den­de og over­va­eg­tig, så er det bedst at und­gå kul­hy­dra­ter. Krop­pen har sim­pelt­hen sva­ert ved at for­bra­en­de dem.«

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på Her ska­e­rer man ned på ko­stens fedtind­hold, uden de­ci­de­ret at spi­se min­dre.

Vis­se fø­de­va­rer er til­ladt i ube­gra­en­se­de ma­eng­der iføl­ge de for­skel­li­ge ku­re: Grønt­sa­ger, pas­ta, ris, fisk og ma­gert kød. En slan­ke­kur, der sa­er­ligt var stor i 90er­ne, hvor pro­du­cen­ter­ne smed mas­ser af light-pro­duk­ter på hyl­der­ne.

pro­fes­sor på In­sti­tut for idra­et og er­na­e­ring ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: »Det over­ra­sker mig ik­ke, at den­ne kur er mindst ef­fek­tiv. I gam­le da­ge var man­tra­et, at man skul­le ska­e­re ned på fed­tet og spi­se kul­hy­dra­ter. For nog­le få vir­ker det, men for langt de fle­ste vir­ker det bed­re at ska­e­re ned på kul­hy­dra­ter­ne samt pas­se på for­ar­bej­de­de pro­duk­ter med suk­ker så­som slik og ka­ger.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.