’’

BT - - NYHEDER -

Det er et le­gi­timt øn­ske, at man ger­ne vil øge den lo­ka­le turis­me, men vi skal ik­ke of­re na­tu­ren på grund af det øn­ske

Per Mik­kel­sen, be­sty­rel­ses­med­lem i den lo­ka­le af­de­ling af Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning

TEKST: Jacob Friberg Ni­el­sen IL­LU­STRA­TIO­NER: Bay Arch

GRAFIK: Öberg

opkaldt ef­ter fi­sker­by­en Hvi­de San­de gi­ver ad­gang til et 1.000 m2 stort uden­dørs­bas­sin med saltvand.

med ud­sigt over land­ska­bet og bas­si­net uden­for.

fyrtårn bli­ver det sto­re til­løbs­styk­ke i det nye in­den­dørs vand­land. Fra top­pen slan­ger van­d­rut­sje­ba­ner sig ned til hver si­de af tår­net, og ga­ester­ne vil kun­ne rut­sje om kap i en fem­spo­ret wa­ter­s­li­de. Fyrtår­net er en ko­pi af det na­er­lig­gen­de fyr i Lyng­vig, og he­le ide­en bag vand­lan­det, der kan rum­me 2.500 ga­e­ster ad gan­gen, er net­op at ta­ge ud­gangs­punkt i lo­ka­l­om­rå­det. Vand­bas­si­ner­ne er byg­get, så de af­spej­ler den om­kring­lig­gen­de na­tur.

i nord­vest.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.