St for­ka­e­le­de mand

BT - - KULTUR -

STREAM/KØB – SAN­GE

(Kilde hit­lis­ten.nu)

Født: 2. novem­ber 1945. Vok­se­de op i Van­ge­de nord for Kø­ben­havn. Bor i dag på Øster­bro. Op­t­rå­d­te før­ste gang i 1961 i et lo­kalt or­ke­ster (som bas­sist) ved Van­ge­de For­års­fest. Han kom der­na­est med i et Be­at­les-cover­band og pig­t­rå­dsor­ke­stre som Bla­ck­be­at og Les Ri­vals. Der­ef­ter blev han fol­kesan­ger, op­t­rå­d­te med Paul Si­mon i Dan­mark og ud­gav to singler i 1966. I ef­ter­å­ret ’66 mød­te han dig­te­ren og san­ge­ren Eik Skaløe (1943-1968) og sam­men dan­ne­de de ban­det Step­pe­ul­ve­ne, der ud­gav den le­gen­da­ri­ske plade ’Hip’ i 1967. Al­bum­met fik sta­tus som der før­ste be­at-al­bum med dan­ske tek­ster og har bl.a. in­spi­re­ret Kim Lar­sen og Ga­so­lin’. Si­den 70er­ne har Stig Møl­ler op­t­rå­dt i bl.a. i Skou­sen & Ingemann, i Kim Lar­sens fri­tids­band Star­fuck­ers, i en trio-ud­ga­ve af Step­pe­ul­ve­ne (med sig selv som san­ger) og som so­list. Hans mest kend­te so­lo­hit er ’Sik­ke’n dej­lig dag’ og ’To sja­e­le, sam­me tan­ke’. Han har og­så la­vet me­di­ta­tions­mu­sik med Pe­ter Ba­sti­an. Man kan op­le­ve Stig Møl­lers per­son po­rtra­et­te­ret i Ole Chri­sti­an Mad­sens bi­o­gra­fi­ske spil­le­film om Eik Skaløe ’Step­pe­ul­ven’, der hav­de pre­mi­e­re i be­gyn­del­sen af året. Den før­ste man­dag i hver må­ned op­tra­e­der Stig Møl­ler på Drop Inn i Kø­ben­havn sam­men med bl.a. Pe­ter Ingemann (Yo­ung Flowers, Skou­sen & Ingemann, Rø­de Mor). De­res na­e­ste kon­cert dér bli­ver på Møl­lers 70 års fød­sels­dag den 2. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.