Po­lanskis pi­a­nist

BT - - TV - DRA­MA

”Pi­a­ni­sten” er den san­de hi­sto­rie om Wla­dyslaw Szpil­man, som i 1930’er­ne bli­ver kendt som den mest ful­dend­te pi­a­nist i Po­len, hvis ik­ke i he­le Eu­ro­pa. Men Szpil­man har et pro­blem. Han er jø­de, og da Hit­ler in­va­de­rer Po­len i 1939, bli­ver Szpil­man un­der­lagt de an­ti-jø­di­ske love i den ny­op­ret­te­de jø­di­ske ghet­to i Warszawa. In­den­for få uger må Szpil­man er­ken­de, at det er slut med sto­re kon­cert­sa­le. Nu tje­ner han til da­gen og vej­en på små be­va­ert­nin­ger i ghet­to­en. Da ty­sker­ne be­slut­ter at ryd­de ghet­to­en, ser Szpil­man sin fa­mi­lie bli­ve ført bort til de kon­cen­tra­tions­lej­re, som de fle­ste godt ved er den vis­se død. Szpil­man over­le­ver i kraft af sit ta­lent, for de ty­ske of­fi­cer har og­så hørt ham spil­le, og han tvin­ges til at ”un­der­hol­de” sin fa­mi­lies bød­ler. ”Pi­a­ni­sten” er en grum hi­sto­rie, men og­så en hi­sto­rie om vilj­en til at (over)le­ve, og det gør Ro­man Po­lanskis mester­va­erk til en sja­el­den smuk og rø­ren­de film, der min­der os om, at der al­tid er et håb. Selv midt i en

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: ufat­te­lig tra­ge­die. In­gen af Szpil­manns fa­mi­lie­med­lem­mer over­le­ve­de kri­gen. Han dø­de i år 2000 - 88 år gam­mel. (DRK)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.