Po­si­tivt fo­kus

BT - - WEEKEND - Na­e­ste uge:

Det kan godt va­e­re, at du er trist over, at du er på slan­ke­kur! Og det kan og­så godt va­e­re, at en af år­sa­ger­ne til, at du er gå­et på kur, er, at dit fo­kus ge­ne­relt har va­e­ret for ne­ga­tivt. For ne­ga­ti­ve tan­ker om dig selv og dit liv gør dig trist!

Og hvad gør de fle­ste, når de er tri­ste? De spi­ser! Jeg ken­der det fra mig selv. Er jeg tra­et el­ler lidt trist, har jeg ik­ke lyst til gu­lero­d­s­sa­lat el­ler grønt­sags­saft. Det skal helst va­e­re no­get fed mad, f.eks. cho­ko­la­de.

Over­spis­ning el­ler ’Bin­ge Eat­ing Disor­der’ (BED) kal­der man og­så ’buli­mi uden udrens­ning’. På Net­dok­tor.dk de­fi­ne­res det som gen­tag­ne epi­so­der med over­spis­ning (bin­ges) uden opkast­nin­ger el­ler an­det, der skal rå­de bod på det sto­re ma­dind­tag.

Af dem, der li­der af BED er 2/3 kvin­der. Man me­ner, at år­sa­gen er, at kvin­der ge­ne­relt er me­re util­fred­se med de­res krop og hyp­pi­ge­re spi­ser på ne­ga­ti­ve fø­lel­ser, mens der blandt ma­end er en hø­je­re fo­re­komst af an­dre mis­brug som f.eks. al­ko­hol.

Når man over­spi­ser, da­em­per man fru­stra­tion, dårligt hu­mør/trist­hed, en­som­hed, kedsom­hed, ae­ng­stel­se, usik­ker­hed og vre­de. Over­spis­nin­gen fun­ge­rer lidt som en slags flugt fra de ube­ha­ge­li­ge tan­ker og ne­ga­ti­ve fø­lel­ser – og en fø­lel­ses­re­gu­le­ring, som man ik­ke er i stand til at gø­re på an­den og me­re hen­sigts­ma­es­sig må­de.

Og selv om man nok godt ved, at over­spis­ning er for­kert, så hja­el­per ma­den med at skub­be fø­lel­ser­ne i bag­grun­den, så man ik­ke kan ma­er­ke det, man egent­lig har be­hov for: nem­lig ka­er­lig­hed, om­sorg, ac­cept, for­stå­el­se og tryg­hed m.m.

Sva­ert at aen­dre va­nen

Hvor­for bli­ver man ved med at over­spi­se? Det er sva­ert at skif­te fo­kus og ret­ning, når det først er ble­vet en va­ne. En må­de at ret­te op er at ret­te fo­kus på po­si­ti­ve ting. Det kan va­e­re, at man fle­re gan­ge om da­gen skal fo­ku­se­re på po­si­ti­ve ting i ens liv.

Det kan og­så va­e­re en god idé at sø­ge te­ra­pi for at få gam­le udu­e­li­ge over­be­vis­nin­ger ud af sit sind. Men har man ik­ke råd til det, er der fle­re an­dre ting, man kan gø­re.

For­kla­rin­gen bag spis­ning på fø­lel­ser lig­ger sa­er­ligt i et be­greb, man kal­der for ’ne­ga­tiv for­sta­er­k­ning’. Det vil si­ge, at det man gør (spi­ser på ne­ga­ti­ve fø­lel­ser) bli­ver en kon­se­kvens, der kal­des for­sta­er­k­ning, og den vir­ker pa­ra­doksalt som en be­løn­ning. Ad­fa­erd, der for­sta­er­kes, vil vi ger­ne gen­ta­ge, og­så selv om den har et ne­ga­tivt outco­me på den lan­ge ba­ne.

Vi er of­te mest til­bø­je­li­ge til kun at se kon­se­kven­ser på den kor­te ba­ne – og der­for hand­ler vi of­te ulo­gisk.

Så­dan påvirker stress din for­dø­jel­se og din va­egt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.