Brug ge­ner­ne i tra­e­nin­gen

Med en gen­test kan du skra­ed­der­sy dit fit­nes­spro­gram. Nog­le ser det end­nu som en gim­mi­ck, men de fle­ste spår ten­den­sen en stor frem­tid

BT - - WEEKEND - Af An­ders Buch-Lar­sen

an­bu@ber­ling­s­ke.dk

Hde­res pro­dukt bli­ver me­re pra­e­cist og brug­bart, ef­ter­hån­den som fle­re bru­ge­re kom­mer til.

Op­ti­mal tra­e­ning

I ud­lan­det bru­ges gen­test al­le­re­de af sport­s­for­bund, som øn­sker at gi­ve at­le­ter­ne den mest op­ti­ma­le tra­e­ning og for­be­re­del­se. For ek­sem­pel i Au­stra­li­en. Her­hjem­me hol­der Team Dan­mark og­så øje med ud­vik­lin­gen, men er sta­dig skep­tisk.

»Én ting er at kun­ne iden­ti­fi­ce­re nog­le egen­ska­ber med en gen­test – som end­nu er på et me­get sim­pelt ni­veau – en an­den ting er, om det egent­lig kan bru­ges i et sam­fund som det dan­ske. Vi går ik­ke til sport for at over­le­ve, men mest for at ha­ve det sjovt,« si­ger fy­sisk tra­e­ner Thue Kvor­ning.

»Med et tra­e­net øje skal du hel­ler ik­ke kig­ge la­en­ge på et ungt men­ne­ske el­ler barn, en fod­bold­spil­ler el­ler hånd­bold­spil­ler, for at fin­de ud af, hvil­ken kas­se de er i ge­ne­tisk. Om det er dem, der kan sprin­ge og ka­ste hårdt, el­ler om det er en af dem, der kan lø­be so­len sort. Ik­ke ba­re ud fra hvor­dan de op­fø­rer sig, men og­så fra blandt an­det mu­skelaf­teg­nin­ger.«

Thue Kvor­ning vil ik­ke af­vi­se, at gen­tests i frem­ti­den kan kom­me i spil hos Team Dan­mark. Men det kra­e­ver sta­dig, at tek­no­lo­gi­en og forsk­nin­gen bag bli­ver bed­re og me­re brug­bar for eli­te­for­bun­det.

I Dansk Rug­by Uni­on ser man til gen­ga­eld al­le­re­de nu na­er­me­re på mu­lig­he­der­ne. I sam­ar­bej­de med At­hGe­ne gen­te­stes spil­ler­ne i øje­blik­ket med hen­blik på at kun­ne be­kra­ef­te og for­bed­re re­sul­ta­ter­ne fra ek­si­ste­ren­de me­to­der. Og sport­s­chef og land­stra­e­ner Mi­ka­el Lai Ras­mus­sen me­ner ik­ke, at det ska­der at eks­pe­ri­men­te­re med tek­no­lo­gi­en.

»Vi kan bli­ve klo­ge­re på eli­te­spil­ler­ne, og de kan bli­ve klo­ge­re på sig selv. Vi ba­se­rer selv­føl­ge­lig sta­dig vo­res tra­e­ning på an­det end ge­ner, men jeg er og­så over­be­vist om, at ind­sam­ling af da­ta er en hja­elp. Der kom­mer me­re af det, og det bli­ver me­re til­ga­en­ge­ligt. Jeg tror, det er et spørgs­mål om tid, før kob­lin­gen mel­lem en gen­test og dit tra­e­nings­pro­gram bli­ver bed­re og me­re ud­vik­let,« si­ger Mi­ka­el Lai Ras­mus­sen.

Mo­tio­ni­ster kan og­så va­e­re med

Man be­hø­ver nu hver­ken va­e­re eli­terug­by­spil­ler el­ler eli­te­at­let for at bli­ve gen­te­stet. Og­så mo­tio­ni­ster kan med de sta­digt me­re bil­li­ge og til­ga­en­ge­li­ge tests le­ge med. Iføl­ge er­na­e­rings­eks­pert Uma­hro Ca­do­gan, som af og til selv be­nyt­ter gen­tests i si­ne be­hand­lin­ger, skal man dog ik­ke tro, at kend­skab til sin DNA lø­ser alt.

»Det er jo klok­ke­klart, at al­le har det bed­re af fle­re grønt­sa­ger, at mo­tio­ne­re, sove godt, ry­ge min­dre, la­de va­e­re med at drik­ke og så vi­de­re. Det er fun­da­men­tal og ufor­an­der­lig sund­hed for al­le. Har man ik­ke styr på de ting, gi­ver in­for­ma­tio­ner og te­stre­sul­ta­ter ik­ke me­get me­ning,« si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

Til gen­ga­eld er gen­tests go­de til at gi­ve et praj om ju­ste­rin­ger, for­kla­rer han. For ek­sem­pel hvor­dan spe­ci­fik­ke na­e­rings­stof­fer, kost­tilskud el­ler me­di­cin fun­ge­rer på den en­kel­te per­sons bi­o­lo­gi. El­ler hvad der skal til for at bli­ve den al­ler­bed­ste udø­ver i en spe­ci­fik sports­gren. Mo­tio­ni­ster rå­der han der­i­mod til ik­ke at ta­ge gen­tests alt for bog­sta­ve­ligt. De vi­ser blot det bi­o­lo­gi­ske ud­gangs­punkt. Han sam­men­lig­ner det med, at ge­ner­ne til­by­der en pi­stol, mens mil­jø og livs­stil tryk­ker aftra­ek­ke­ren.

»Hvor vi er nu, kan en DNA-test va­e­re med til at vi­se for­skel­le­ne i vo­res be­hov. Vi kom­mer al­drig der­hen, hvor en gen­test si­ger, du al­drig skal lø­be ma­ra­ton, kun skal styr­ke­tra­e­ne el­ler va­e­re sprin­ter, el­ler at du bli­ver fed uan­set hvad. Ge­ner­ne be­stem­mer ik­ke det he­le, men de kan gi­ve nog­le in­di­vi­du­el­le greb, som folk kan må­l­ret­te de­res tid og ind­sats ef­ter,« si­ger Uma­hro Ca­do­gan.

»Der er alt­så no­get at kom­me ef­ter, men det er et pro­blem, når folk ud­rå­ber det til det nye sort og he­le regn­bu­en. Gen­test er end­nu et red­skab blandt man­ge an­dre. Det fun­ge­rer rig­tig godt, men kun der hvor det er re­le­vant og gør en for­skel.«

Og­så frem­tids­for­sker Bo­gi Eli­a­sen me­ner, at ge­ners be­tyd­ning skal af­mysti­fi­ce­res og ses i et hel­heds­bil­le­de. Han har tid­li­ge­re stå­et bag en stor DNA-un­der­sø­gel­se af den fa­e­rø­ske be­folk­ning og me­ner, at ge­ne­tik for man­ge ha­en­ger sam­men med fo­re­stil­lin­gen om at fin­de form­len på det per­fek­te men­ne­ske el­ler at ska­be en su­pe­rat­let.

»Se på en fod­bold­spil­ler som Ro­nal­do. Og så Mes­si. Ro­nal­do er den per­fek­te at­let, Mes­si er alt an­det. Han var al­vor­ligt syg som ung, måt­te få va­ekst­hor­moner og det he­le. Men Mes­si har sta­dig va­e­ret kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler of­te­re end Ro­nal­do,« si­ger han.

Ge­ne­tik­ken hand­ler alt­så ik­ke kun om det fy­si­ske ud­tryk. Tva­er­ti­mod står den men­ne­ske­li­ge art sta­er­ke­re med ge­ne­tisk va­ri­a­tion, un­der­stre­ger Bo­gi Eli­a­sen. Når det er sagt, føl­ger der dog for­skel­li­ge for­de­le med for­skel­li­ge ge­ner.

»Da Hol­land plud­se­lig blev eu­ro­pa­me­stre i vol­ley­ball for 20-25 år si­den, kom de fra in­gen­ting. Man spurg­te tra­e­ne­ren om hem­me­lig­he­den, og han sva­re­de: »Det er nem­me­re at la­e­re en høj spil­ler at smas­he, end det er at la­e­re en lav spil­ler at hop­pe hø­je­re«,« forta­el­ler Bo­gi Eli­a­sen.

»Så til en vis grad hand­ler det om ud­va­el­gel­se. Nog­le ting kan du godt spo­re ge­ne­tisk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.