Hvad er et gen?

BT - - WEEKEND -

• Al­le or­ga­nis­mer sty­res bi­o­lo­gisk af ge­ner, som er en slags byg­ge­klod­ser til liv. • Sam­men­sat i en sa­er­lig se­kvens ud­gør ca. 20.000 ge­ner groft sagt ’op­skrif­ten’ på et men­ne­ske i form af dets DNA. • Hvert gen ko­der for dan­nel­sen af et pro­te­in, som ud­fø­rer op­ga­ver i cel­ler­ne. DNA’et er alt­så det sprog, cel­ler­ne sty­res af. • De en­kel­te cel­ler har dog og­så me­ka­nis­mer til at ta­en­de og sluk­ke ge­ner ud fra be­hov. På den må­de skal ge­ner ses som et bi­o­lo­gisk grund­lag og ik­ke nød­ven­dig­vis ud­fal­det for den le­ven­de or­ga­nis­me. Her påvirker og­så mil­jø og livs­stil. • Men­ne­skets eget genom blev ef­ter 13 års forsk­ning kort­lagt i 2003, men forsk­nin­gen og for­fi­nel­sen fort­sa­et­ter. • Hvert in­di­vid har små ge­ne­ti­ske af­vi­gel­ser fra hin­an­den. Det ska­ber de for­skel­le, vi ser hos hin­an­den. Des­u­den op­står der he­le li­vet små aen­drin­ger, kal­det muta­tio­ner. • I dag kan man re­la­tivt bil­ligt te­ste si­ne ge­ner for en ra­ek­ke fak­to­rer, fra syg­dom til sport­sev­ner. Men forsk­nin­gen er sta­dig på et tid­ligt sta­die. Isa­er sam­spil­let med livs­stil og mil­jø mang­ler at bli­ve fuldt be­lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.