’Jeg har al­tid følt mig stor’

Ma­rie-Lou­i­se Eke­lunds har ka­em­pet med va­eg­ten det me­ste af sit liv. Men først da hun fik stil­let en ope­ra­tion i ud­sigt, fandt hun mo­ti­va­tio­nen og tab­te sig. Nu kan hun ma­er­ke sig selv og sin krop igen

BT - - WEEKEND - Af Ma­rie Var­m­ing

Fo­to Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Hme­get. Det he­le sej­le­de for mig med stra­ek­ma­er­ker, over­va­egt og ha­en­ge­bryster,« hu­sker Ma­rie-Lou­i­se, som i dag ve­jer om­kring de 66 ki­lo. Der er me­get langt fra før-bil­le­der­ne, hun gem­mer på te­le­fo­nen, til den kvin­de, hun er i dag på en café lidt nord for Kø­ben­havn, hvor hun drik­ker kaf­fe og nip­per til en crois­sant. På de gam­le bil­le­der sid­der en over­va­eg­tig og ud­kørt kvin­de i over­size-tøj og in­gen ma­keup. I dag er tø­jet som skra­ed­der­sy­et, øjen­bry­ne­ne og ma­keup­pen er hen­holds­vis snor­li­ge og helt diskret, mens hen­des slan­ke ha­en­der er py­n­tet med guldsmyk­ker. Hun tø­ver lidt, in­den hun ven­der til­ba­ge til sin ung­dom.

»Jeg var 18 år, ale­ne­mor, og for at gø­re det he­le va­er­re hav­de jeg klip­pet mit hår kort og af­far­vet det. Jeg var ba­re ne­de­ren!« si­ger hun og la­eg­ger tryk på det sid­ste ord.

Det var Ma­rie-Lou­i­se me­get dyg­tig til at min­de sig selv om, og jo me­re hun spi­ste, de­sto dår­li­ge­re ta­enk­te hun om sig selv og sin va­egt.

»Jeg prø­ve­de på et tids­punkt Va­egt­vog­ter­ne, og jeg kom fak­tisk og­så ned om­kring de 60 ki­lo og føl­te mig til­pas igen. Jeg var ung, jeg så godt ud og hav­de ka­e­re­ster. Men det va­re­de kun en år­ra­ek­ke,« hu­sker hun.

I 2003 mø­der Ma­rie-Lou­i­se sin nu­va­e­ren­de mand, de bli­ver gift, og Ma­rie-Lou­i­se bli­ver gravid igen.

»Det var tid til fa­mi­li­e­liv med hyg­ge og god mad. Jeg tog me­get på i mi­ne gravi­di­te­ter, blandt an­det for­di vi hav­de det sva­ert i ae­g­te­ska­bet. Jeg spi­ste med fø­lel­ser­ne og tog kon­stant på. Jeg kom helt op på 101 ki­lo på et tids­punkt,« hu­sker Ma­rie-Lou­i­se og suk­ker dybt.

Va­ner­ne var helt kla­re: Ma­rie-Lou­i­se og hen­des mand bo­e­de ta­et på en kiosk, og hver af­ten, når de­res to dren­ge var lagt i seng, gik Chri­sti­an ned ef­ter slik. Nog­le gan­ge en gang til, in­den kio­sken luk­ke­de, og Ma­rie-Lou­i­se stop­pe­de ik­ke, før alt var spist. Hun hav­de og­så den va­ne at stå op om nat­ten og spi­se, selv om hun godt var klar over, at hen­des krop slet ik­ke kun­ne tå­le det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.