Har du ondt?

Når man har ondt er det nemt at hol­de sig i ro. Men prøv smerte­lin­dren­de be­va­e­gel­ser

BT - - WEEKEND -

eg er ban­ge for at gø­re me­re ska­de på mig selv’. Dét er nok det hyp­pig­ste for­be­hold, som jeg har hørt i min tra­e­n­er­kar­ri­e­re. Og det er ret så le­gi­timt. Det er vir­ke­lig fru­stre­ren­de at ha­ve ondt. At va­e­re ska­det. At va­e­re be­gra­en­set i si­ne be­va­e­gel­ser.

Når du bli­ver ska­det, så be­va­e­ger du dig na­tur­ligt min­dre, net­op for at skå­ne det sted, der gør ondt – og for at la­de det he­le.

Pro­ble­met op­står, når smer­ter­ne fort­sa­et­ter, selv­om ska­den er he­let. • Når du har va­e­ret til 30 be­hand­lings­ti­mer hos fys, og det sta­dig ik­ke er ble­vet bed­re. • Når den be­røm­te blo­ka­de hel­ler ik­ke har lin­dret. • Når du har holdt lø­be-/tra­e­nings­pau­se uden no­gen ef­fekt. • Når du har prø­vet at tra­e­ne det va­ek, men måt­te op­gi­ve, da det blev va­er­re. • Når smer­testil­len­de pil­ler er ble­vet en fast del af din mor­gen­mad, hvil­ket du ved er et skrå­plan. Well, det er så­dan, at jo min­dre du be­va­e­ger dig – i des hø­je­re grad for­tol­ker din hjer­ne en­hver be­va­e­gel­se som smer­te. Og sen­der et klart sig­nal: ’AUCH!’

Og så bli­ver din kom­fortzo­ne in­den for be­va­e­gel­sen end­nu min­dre, og smer­te­ta­er­s­k­len end­nu la­ve­re. Du er nu in­de i en kro­nisk smer­te­spiral.

Og det hand­ler ik­ke så me­get om, at det gør ondt det dér sted, du bo­rer fin­ge­ren ned i, når du skal vi­se, hvor den er gal: ’Det er li­ge her, li­i­i­i­i­ge HER’.

Det hand­ler om, at dit ner­ve­sy­stem er ble­vet hy­per-sen­si­tivt. Det re­a­ge­rer med alarm­klok­ker på alt – og­så når det ba­re er en ha­ste­mail, der tik­ker ind i din ind­bak­ke. Løs­nin­gen er sim­pel: be­va­e­gel­se. Ik­ke vil­kår­lig be­va­e­gel­se. Smer­te­fri be­va­e­gel­se. In­tel­li­gent be­va­e­gel­se. Fo­ku­se­ret be­va­e­gel­se. Ro­lig, pra­e­cis be­va­e­gel­se af de en­kel­te de­le af krop­pen, der li­der af ’hukom­mel­ses­tab’. Som ik­ke bli­ver brugt nok i dag­lig­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.