’Jeg kan godt jun­ke re­a­li­ty-tv’

Tv-kok og er­na­e­rings­eks­pert Uma­hro Ca­do­gan le­ver af at gø­re os sun­de, men kan godt selv ’jun­ke’ tv

BT - - WEEKEND - Hen­ning Hø­eg Hvad lyt­ter du til for ti­den? Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i t

ho­eg@bt.dk Fo­to PR sport­ser­na­e­ring i sam­ar­bej­de med An­ders Ne­der­gaard, der er Ph.d. i mu­skel­fy­si­o­lo­gi, en om frem­ti­dens pe­ak per­for­man­ce-pro­gram med He­len Erik­sen og hjer­ne­re­vo­lu­tion: Mad, mo­tion, tra­e­ning, livs­stil og af­stressning, der gør dig glad, gi­ver dig kon­cen­tra­tion og me­re over­skud.« »Li­ge for ti­den hø­rer jeg ut­ro­ligt me­get ’E.W. & The Gog­o­busters’. Det er det ene­ste dan­ske gogo-band, der har ek­si­ste­ret. Det et møg­fedt og en skam, at de ik­ke blev ka­em­pe­sto­re.« »Miles Da­vis fra ’Kind of Blue’-pe­ri­o­den med ’So What’, Fred­dy Fre­e­lo­a­der, o.s.v. Ste­vie Won­der har og­så en stor stjer­ne hos mig. Da jeg var ba­by, lag­de mi­ne fora­el­dre ho­ved­te­le­fo­ner ned i min vug­ge og spil­le­de ’Songs in the key of li­fe’.« »’Avengers: Age of Ultron’. Nog­le gan­ge skal man ba­re se no­get, der ik­ke kra­e­ver alt for me­get hø­je­re hjer­ne­ak­ti­vi­tet, men er god un­der­hold­ning, det in­vol­ve­rer action i min ver­den.« »’Ali­en: Den 8. pas­sa­ger’. Den er sta­dig uhyg­ge­lig, selv om den er la­vet med de enk­le­ste vir­ke­mid­ler. Før­ste gang jeg så den, har jeg va­e­ret ni el­ler 10 år og var ale­ne hjem­me en af­ten. Jeg var si­mul­tant helt op­pe at kø­re og så ban­ge, at jeg skul­le ta­ge mod til mig til at gå på toilet­tet, der var på bag­trap­pen af den lej­lig­hed, vi bo­e­de i i Aar­hus.« »Jeg så Jacob Gu­re­vitsch Trio til Co­pen­ha­gen Ja­zz Festi­val i som­mer sam­men med min gravi­de lil­le­sø­ster. Det var et flas­h­ba­ck til mi­ne ’un­ge da­ge’, hvis man kan si­ge det som 38-årig, da trio og man­ge af til­sku­er­ne, var dem, jeg hang me­get ud med i midt 1990er­ne. Den­gang jeg li­ge var kom­met til­ba­ge fra Hong­kong.« »Mi­cha­el Ja­ck­son i Par­ken i 1997. En ta­et to­er er Erykah Ba­du i Falco­ner Sa­len i 2008 og D’An­ge­lo i Am­ster­dam i fe­bru­ar i år er en ta­et tre­er.« »Jeg har ik­ke et tv, men ser net-tv, når jeg har lyst, og der er no­get, der er va­erd at se. Jeg har set samt­li­ge af­snit af ’Ga­me of Thro­nes’ og ’The Good Wi­fe’.« »’Pa­ra­di­se Ho­tel’ og ’Big Bro­t­her’. Det si­ger mig in­tet, selv om der kan va­e­re an­det re­a­li­ty-tv, jeg godt kan jun­ke, f.eks. ’Re­al Hou­sewi­ves of LA’.«

We­e­kend - 31.10.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.