’Mourin­ho er en flink fyr’

José Mourin­ho og Jür­gen Kl­opp la­ver kna­e­fald for hin­an­den før dagens dra­be­li­ge op­gør mel­lem Chel­sea og Li­ver­pool i Pre­mi­er Le­ague

BT - - SPORTEN - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Jeg kan godt li­de ham, og vi har et godt for­hold til hin­an­den. Som ma­na­ger ta­ler hans ar­bej­de for sig selv

Mourin­ho om Kl­opp

Det er sja­el­dent set, at to top­tra­e­ne­re vir­ke­lig hol­der af hin­an­den. Men så­dan er det åben­bart mel­lem Chel­seas José Mourin­ho og Li­ver­pools Jür­gen Kl­opp før dagens mø­de mel­lem de­res to klub­ber i Pre­mi­er Le­ague. Den ty­ske ma­na­ger var el­lers hur­tig til at di­stan­ce­re sig fra sit po­rtu­gi­si­ske mod­styk­ke, da han net­op var an­kom­met og an­sat i Li­ver­pool.

»Jeg er ’The Nor­mal One’ (Den nor­ma­le, red.),« for­tal­te Jür­gen Kl­opp til stor mor­skab med re­fe­ren­ce til José Mourin­hos ka­e­le­navn ’The Spe­ci­al One’.

Skal man tro Kl­op­ps ka­rak­te­ri­stik af sig selv, kun­ne han ik­ke va­e­re me­re an­der­le­des end José Mourin­ho.

Men i ste­det er det na­er­me­re kli­chéen om, at mod­sa­et­nin­ger mø­des, der gør sig ga­el­den­de i for­hol­det mel­lem Jür­gen Kl­opp og José Mourin­ho.

For de to ny­der stor respekt for hin­an­den.

Det for­tal­te de beg­ge i går før stor­kam­pen på Stam­ford Brid­ge.

»Da jeg var tra­e­ner i Tys­kland, send­te vi nog­le gan­ge kort be­ske­der til hin­an­den. Jeg er fra min si­de fuld af respekt for hans (Mourin­hos, red.) ar­bej­de, det lig­ger helt fast. Hvis du ik­ke er en­ten journalist el­ler dom­mer, kan han godt va­e­re en flink fyr. Jeg er ik­ke en af dem, så vi har haft

nog­le go­de snak­ke,« sag­de Jür­gen Kl­opp på et pres­se­mø­de og fort­sat­te:

»Jeg kan godt li­de at mø­de men­ne­sker, og Mourin­ho er en flink fyr. Un­der vo­res kam­pe har det al­tid va­e­ret me­get respekt­fuldt.«

Mas­ser af uhel­di­ge sa­ger Net­op be­teg­nel­sen ’flink’ er ik­ke den, der ri­mer mest på José Mourin­ho i øje­blik­ket.

Som Jür­gen Kl­opp hen­ty­der til, har po­rtu­gi­se­ren i den­ne sa­e­son – og of­te­re end tid­li­ge­re – gjort sig upo­pu­la­er og uven­ner med sin egen la­e­ge­stab, fod­bold­for­bun­det, dom­mer­stan­den og de en­gel­ske jour­na­li­ster.

Mourin­ho kan dog godt hid­se sig op un­der en kamp, men her­ef­ter fal­der han ned igen, si­ger Jür­gen Kl­opp.

»Han er følelsesladet, men jeg er og­så følelsesladet. Men vi er pro­fes­sio­nel­le nok til at vi­de, at ef­ter slut­fløjtet be­gyn­der det nor­ma­le liv igen, og så kan du som re­gel ta­le om tin­ge­ne. Det er, hvad vi har gjort. Alt er okay mel­lem os, og der er in­gen pro­ble­mer.«

Jür­gen Kl­opp er kendt som en rummelig tra­e­ner, der for­står at ta­em­me selv de mest ska­e­ve per­so­ner i sin trup.

Et godt for­hold No­get an­det er, hvad José Mourin­ho ta­en­ker om ty­ske­ren. Det kun­ne lig­ne ham at sen­de en lil­le stikpil­le til Li­ver­pool og der­med flyt­te fo­kus fra Chel­seas kri­se i liga­en.

Men nej. Jo­se Mourin­ho kan fak­tisk og­så godt li­de Jür­gen Kl­opp.

»Jür­gen er ik­ke en na­er ven, for­di det i fod­bold­ver­den nor­malt ik­ke kan la­de sig gø­re. Men jeg kan godt li­de ham, og vi har et godt for­hold til hin­an­den. Som ma­na­ger ta­ler hans ar­bej­de for sig selv,« sag­de José Mourin­ho, før han send­te en sid­ste by­ge af ros til Li­ver­pool.

»På trods af se­ne­ste sa­e­son (I Dort­mund, red.) an­ser jeg ham som en af de bed­ste ma­na­ge­re i Eu­ro­pa,« sag­de José Mourin­ho.

På ba­nen er Jür­gen Kl­opp og José Mourin­ho me­get li­ge i de in­ter­ne mø­der, de har haft ind­til nu.

Den ty­ske ma­na­ger har vun­det to kam­pe ud af de­res fi­re op­gør i de­res tid som hen­holds­vis tra­e­ne­re hos Dort­mund og Re­al Madrid. En er endt uaf­gjort, mens José Mourin­ho har sej­ret en en­kelt gang.

Mourin­ho er en flink fyr. Un­der vo­res kam­pe har det al­tid va­e­ret me­get respekt­fuldt

Kl­opp om Mourin­ho

Borus­sia Dort­mund – Re­al Madrid 2-1 (CL grup­pe­spil) Re­al Madrid – Borus­sia Dort­mund 2-2 (CL grup­pe­spil) Borus­sia Dort­mund – Re­al Madrid 4-1 (CL se­mi­fi­na­le, før­ste kamp) Re­al Madrid – Borus­sia Dort­mund 2-0 (CL se­mi­fi­na­le, an­den kamp) 2 sej­re, 1 uaf­gjort, 1 ne­der­lag

1 sejr, 1 uaf­gjort, 2 ne­der­lag

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.