BTs leder ons­dag: ’Det er ik­ke en ret, El-Kha­tib!’

BT - - DEBAT -

la­es he­le le­de­ren på bt.dk/leder

Dansk stats­bor­ger­skab er ik­ke no­get, man au­to­ma­tisk gør sig fortjent til. Når man bli­ver bedt om at un­der­skri­ve en loy­a­li­tet­ser­kla­e­ring om at respek­te­re grund­la­eg­gen­de dan­ske rets­prin­cip­per, så skal ens hand­lin­ger og­så af­spej­le det. Der­for er det helt på sin plads, at den er­kla­e­re­de is­la­mist Belal El-Kha­tib ik­ke får dansk stats­bor­ger­skab. (...) Belal El-Kha­tib me­ner, at der i et de­mo­kra­ti bør va­e­re plads til al­le, mens han sam­ti­dig som er­kla­e­ret is­la­mist øn­sker at af­skaf­fe selv­sam­me sty­re­form.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.