Virk­som­he­der i stormvejr

BT - - NYHEDER -

Goog­le og Ki­na: Goog­le blev i åre­vis kri­ti­se­ret for at la­de den ki­ne­si­ske re­ge­ring cen­su­re­re søg­nin­ger fra Ki­na. I 2010 blev en ra­ek­ke men­ne­ske­ret­tig­heds­ak­ti­vi­sters Gmail-kon­ti ha­ck­et. Der­ef­ter luk­ke­de Goog­le si­ne ser­ve­re i Ki­na og holdt op med at cen­su­re­re søg­nin­ger. Og så be­gynd­te myn­dig­he­der­ne at gø­re det sva­ert at kom­me ind på Goog­les si­tes over­ho­ve­det. Si­den er Goog­les mar­keds­an­del i Ki­na fal­det til na­e­sten in­gen­ting. Døds­sprøjten: 2011 kom det frem, at et af Lund­becks la­e­ge­mid­ler blev brugt til hen­ret­tel­se ved ind­sprøjt­ning i USA. An­ti-døds­stra­for­ga­ni­sa­tio­nen Re­pri­e­ve sat­te en kampag­ne i gang mod Lund­beck, som end­te med at indstil­le si­ne le­ve­ran­cer til hen­ret­tel­ser­ne. »Som virk­som­hed øn­sker vi at hja­el­pe med at red­de men­ne­ske­liv, og vi er imod, at vo­res la­e­ge­mid­ler mis­bru­ges i fa­engs­ler,« for­kla­re­de Lund­beck, som i dag frem­ha­e­ves af Re­pri­e­ve som en møn­ster­virk­som­hed. Regnsko­vs­cho­ko­la­de: Gre­en­pea­ce an­kla­ge­de i en vi­deo i 2010 Nest­lé for at frem­stil­le KitKat med pal­me­o­lie fra en pro­du­cent, som fa­el­der den in­do­ne­si­ske regnskov, hvor or­angutan­ger­ne bor. Nest­lé fik vi­deo­en for­budt på YouTu­be. Men til sidst gav kon­cer­nen ef­ter og af­brød sam­ar­bej­det med pal­me­o­lie­pro­du­cen­ten. Bed­ste ven­ner: Le­go har prø­vet det før. Da Le­go i 2012 skab­te Le­go Fri­ends-se­ri­en til pi­ger, blev den kri­ti­se­ret i USA for at gen­gi­ve et ste­reo­typt og fora­el­det kvin­de­syn. Le­go stod fast, lod kri­tik­ken klin­ge af, og se­ri­en stor­sa­el­ger i dag. Le­go og mil­jø­et: Gre­en­pea­ce for­lang­te i 2014, at Le­go af­brød sit sam­ar­bej­de om di­ver­se pro­duk­ter med Shell på grund af Shells plan om at bo­re i Ark­tis. Le­go drop­pe­de sam­ar­bej­det med Shell, men uden at gi­ve kri­ti­ker­ne ret. Den kø­da­e­den­de bank: Det kun­ne nok kun ske i Tys­kland: In­ter­net­ban­ken ING-DiBa la­ve­de en se­rie re­k­la­mes­pots med en kendt ba­sket­ball­spil­ler, Dirk Nowitzki. Et af dem vi­ste Nowitzki i en slag­ter­bu­tik, hvor han spi­ste en ski­ve pøl­se. Ban­ken blev be­stormet af ve­ge­ta­rer og ve­ga­ne­re, som lod dis­kus­sio­nen lø­be en tid på Fa­ce­book og for­kla­re­de det med, at den gik ind for fair­ness og trans­pa­rens.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.