Tionløvin­de

BT - - NYHEDER -

Mi­chel­le Yeoh som Way Lin i ’To­mor­row Ne­ver Dies’.

Way Lin er den før­ste fuld­blods-actionhel­tin­de i Bon­du­ni­ver­set. Hun er li­ge­va­er­dig med Bond, og den fy­si­ske at­trak­tion mel­lem dem er nedt­o­net.

»Det var ken­de­teg­nen­de for mid­ten af 90er­ne, at kvin­der be­gynd­te at fyl­de me­re end halv­de­len af plad­ser­ne på uni­ver­si­te­ter­ne. At de blev me­re selv­kø­ren­de og ik­ke gad bli­ve iden­ti­fi­ce­ret som ba­bes. Og der­for er det lo­gisk, at hen­des rol­le er me­re ren action­kvin­de,« si­ger Ka­ren Sjørup. Fo­to fra fil­men

ACTIONKVINDEN 1 – 1997

Hal­le Bar­ry som Jinx i ’Die Ano­t­her Day’.

Sta­erk, selv­sta­en­dig og rapka­ef­tet. Og to­talt li­ge­va­er­dig med Ja­mes Bond og en me­ga actionhel­tin­de, der oser af sex.

»Hal­le Bar­ry er me­get dren­gepi­ge-ag­tig, ba­re med me­get se­xap­pe­al. Og det lig­ger i den tid, at kvin­der i sti­gen­de grad bli­ver seksu­a­li­se­ret. Men på en li­ge­va­er­dig må­de. Og så har det selv­føl­ge­lig og­så en mar­kant be­tyd­ning, at hun er sort. Sidst i 90er­ne ka­em­pe­de sor­te fe­mi­ni­ster for, at de blev set som va­e­ren­de bå­de kom­pe­ten­te og se­xe­de. Så der lig­ger stor for­ny­el­se i at va­el­ge hen­de,« si­ger Ka­ren Sjørup. Fo­to fra fil­men

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.