PAS PÅ - det kan gi­ve

BT - - NYHEDER -

KRA­EFT

frem­kal­den­de ad­fa­erd og mil­jø Vo­res ad­fa­erd og mil­jø har ind­fly­del­se på, i hvor høj grad vi ud­sa­et­ter os selv for ri­si­ko for at ud­vik­le kra­eft. Så­le­des er der vis­se hand­lin­ger og er­hverv, der kan gø­re os sy­ge. Det ga­el­der f.eks. bran­cher som trans­port, skibsva­erf­ter, sned­ke­re, tøm­re­re samt jern og me­talva­re­in­du­stri­er, hvor man er me­re ud­sat for par­tik­ler. Ole Jo­hn Ni­el­sen, pro­fes­sor ved Ke­misk In­sti­tut på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, for­kla­rer, at bran­cher på li­sten som mi­ne­drift, alu­mi­ni­ums­pro­duk­tion og gum­mif­rem­stil­ling, slet ik­ke fo­re­går i Dan­mark. Der er alt­så in­gen grund til be­kym­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.