Kra­eft

BT - - NYHEDER -

Ube­hand­le­de og let be­hand­le­de mi­ne­ral­ske oli­er.

Ski­fero­li­er. Sod: Bl.a. støv fra af­bra­en­ding af kul me­nes at va­e­re år­sag til at man­ge skor­stens­fe­je­re fik kra­eft i det 19. år­hund­re­de. To­bak (ik­ke ryg­ning): To­bak der tyg­ges som et ny­del­ses­mid­del sa­et­tes og­så i for­bin­del­se med kra­eft i stru­be­ho­ve­det og mun­den.

Tra­e­støv.

Ace­tal­de­hyd

4-ami­no­bip­he­nyl Ari­sto­lo­chi­a­sy­re og plan­ter, der in­de­hol­der dem.

Ar­sen og ar­sen for­bin­del­ser

As­best

Azat­hiop­rin

Ben­zen

Ben­zi­din

Ben­zo[a]py­ren Be­ryl­li­um og be­ryl­li­um­for­bin­del­ser. Chl­or­na­pa­zi­ne (N,N-Bis(2chl­or­o­et­hyl)-2-nap­h­t­hy­la­mi­ne): Et stof, der har va­e­ret an­vendt som me­di­cin, men som kan gi­ve bla­e­re­kra­eft.

Bis(chl­or­o­met­hyl)et­her

Chl­or­o­met­hyl met­hyl et­her

1,3-buta­di­en 1,4-buta­ne­di­ol di­met­ha­ne­sul­fo­na­te (Bu­sul­fan, My­le­ran) Cad­mi­um og cad­mi­um­for­bin­del­ser

Chl­oram­bucil Met­hyl-CCNU (1-(2-Chl­or­o­et­hyl)3-(4-met­hyl­cyclo­he­xyl)-1-ni­tro­sou­rea; Semusti­ne): Et ke­mo­te­ra­pi­stof, som selv var kra­eft­frem­kal­den­de

Chrom (VI)-for­bin­del­ser

Ci­clospor­in Spe­ci­el­le p-pil­ler med bå­de østro­gen og ge­s­ta­gen Spe­ci­el­le p-pil­ler kun med østro­gen ef­ter­fulgt af en pe­ri­o­de med ind­tag af bå­de østro­gen og ge­s­ta­gen.

Cycl­op­hosp­ha­mid

Diet­hylstil­bø­strol Far­ve­stof­fer, der om­dan­nes til ben­zi­din

Ep­ste­in-Barr virus/kys­se­sy­ge

Østro­gen, ik­ke-ste­roid

Østro­gen, ste­roid Østro­gen-be­hand­ling i over­gangs­al­de­ren He­pa­ti­tis B-virus (ved kro­nisk in­fek­tion) He­pa­ti­tis C-virus (ved kro­nisk in­fek­tion) Na­tur­la­e­ge­mid­ler, der in­de­hol­der plan­tear­ter af sla­eg­ten Ari­sto­lo­chia

Hiv HPV-vira af ty­per­ne 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 og 66. Hu­man Tcel­le-lym­fo­tro­pt virus ty­pe-I

Melp­ha­lan Met­hoxsa­len (8-Met­hoxyp­sora­len) plus ul­travi­o­let A-stråling 4,4-me­tyl­bi­s­kl­or­an­ni­lin (MOCA) MOPP og an­dre i kom­bi­na­tion med ke­mo­te­ra­pi her­un­der al­ky­le­rings­mid­ler

Sen­neps­gas

2-Nap­h­t­hy­la­min

Neut­ron­strå­ling

Nik­kel­for­bin­del­ser 4-(N-Ni­tro­so­met­hy­la­mi­no)1-(3-py­ri­dyl)-1-buta­no­ne (NNK): Et stof, der dan­nes ,når to­baks­bla­de ud­sa­et­tes for lys. La­es me­re på na­e­ste si­de Se re­sten af li­sten og få go­de råd til, hvor­dan du und­går kra­eft

For­ar­bej­det kød: Den er ny på IARCs li­ste over ting, der kan gi­ve kra­eft. For­ar­be­je­de kød­pro­duk­ter om­fat­ter pøl­ser, skin­ke, kød­pøl­se og ba­con, og det er nu slå­et fast, at de kan for­år­sa­ge kra­eft.

Gal­li­u­mar­se­nid

He­li­co­ba­cter Py­l­o­ri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.