’’

BT - - NYHEDER -

Kra­eft­frem­kal­den­de ind­tag og indån­ding Det, vi put­ter i mun­den og indån­der på cyk­len på vej til ar­bej­de, kan va­e­re med til at gi­ve os kra­eft. Men det er ik­ke alt, vi selv kan kon­trol­le­re. Ek­sem­pel­vis er det sva­ert for den en­kel­te at gø­re no­get ved di­e­sel-os fra by­ens bi­ler. Men i den­ne grup­pe fin­der vi og­så for­ar­bej­det kød og al­ko­hol, som vi selv va­el­ger at ind­ta­ge. Mor­ten Poul­sen, forsk­nings­le­der ved DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet, for­kla­rer, at Fø­de­va­re­sty­rel­sen al­le­re­de har va­e­ret ude med nog­le kon­kre­te råd med hen­syn til mad­pak­ker, in­den kødet kom på IARCs li­ste. Man har i fle­re år va­e­ret klar over, at der kun­ne va­e­re en sam­men­ha­eng mel­lem kra­eft og ind­ta­gel­sen af for­ar­bej­det kød. Det nye er, at der med sik­ker­hed er en sam­men­ha­eng. Til­sva­ren­de har Fø­de­va­re­sty­rel­sen og­så ad­va­ret mod at spi­se for me­get rødt kød fra fir­be­ne­de dyr som ko og svin, hvil­ket end­nu ik­ke er i Grup­pe 1, men i mi­stan­ke­grup­pen

Mor­ten Poul­sen, forsk­nings­le­der­ved DTU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.