Fat­tig­doms­ud­vik­lin­gen

BT - - NYHEDER -

An­de­len af ek­stremt fat­ti­ge er iføl­ge Ver­dens­ban­ken an­slå­et til at en­de på 9,6 % pro­cent ved ud­gan­gen af 2015. Det er det la­ve­ste an­tal no­gen­sin­de. Glo­balt set er an­tal­let af men­ne­sker, som le­ver i ek­strem fat­tig­dom, fal­det fra 1.9 mia. men­ne­sker i 1990 til 836 mio. i 2015. Ek­strem fat­tig­dom er, når man ik­ke har me­re end 1,25 dol­lar at le­ve for om da­gen.

KLO­DENS TIL­STAND Det går rig­tig skidt i ver­den. Det la­der en stor del af dan­sker­ne i hvert fald til at tro. En un­der­sø­gel­se, som YouGov fo­re­tog for Me­troXpress til­ba­ge i ju­ni, vi­ser, at 55 pro­cent af dan­sker­ne me­ner, at ver­dens­si­tu­a­tio­nen er ble­vet va­er­re i de sid­ste 20 år.

Af­ha­en­ger af bril­ler­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.