Min­dre syg­dom

BT - - NYHEDER -

Si­den 2000 og frem til 2013 er an­tal­let af ma­la­ria-døds­fald fal­det med 42 pro­cent på ver­dens­plan. Det an­slås, at der si­den 2001 er un­gå­et 4 mio. døds­fald takket va­e­re be­hand­ling og fore­byg­gel­se af den myg­gebår­ne syg­dom. Ale­ne i 2013 mi­ste­de 584.000 men­ne­sker li­vet til syg­dom­men. Vis­se vi­den­skabs­ma­end me­ner, at ma­la­ria har va­e­ret år­sa­gen til halv­de­len af al­le døds­fald blandt men­ne­sker no­gen­sin­de i ver­dens hi­sto­rie. Ud over ma­la­ria er der og­så sket sto­re frem­skridt i kam­pen mod hiv/aids. An­tal­let af døds­fald som føl­ge af syg­dom­men er fal­det fra 2,3 mio. i 2005 til 1,6 mio. i 2012. Man reg­ner med, at hiv/aids har ko­stet 39 mio. men­ne­sker li­vet si­den 1980. I 2013 le­ve­de der 35 mio. men­ne­sker i ver­den med syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.