Kli­ma og mil­jø

BT - - NYHEDER -

Fak­ta mang­ler i me­di­e­bil­le­det I pe­ri­o­den 2000 til 2012 blev der fa­el­det skov i et om­rå­de på 2,3 mio. kva­drat­ki­lo­me­ter. Sam­ti­dig er 21 pro­cent af al­le pat­te­dyr, 30 pro­cent af al­le pad­der, 12 pro­cent af al­le fug­lear­ter og 27 pro­cent af al­le ko­ral­rev tru­et af ud­ryd­del­se. Ba­re i lø­bet af de sid­ste 30 år er halv­de­len af ver­dens ko­ral­rev for­s­vun­det. Og­så i by­er­ne ser det skidt ud. Luft­foru­re­ning i by­er­ne dra­e­ber hvert år 3,5 mio. men­ne­sker på ver­dens­plan, og til­stan­de­ne bli­ver kun va­er­re og va­er­re. I 2005-2010 steg an­de­len af dø­de fra luft­foru­re­ning med 4 pro­cent på ver­dens­plan. Unep an­slog, at om­kost­nin­ger­ne ved luft­foru­re­nin­gen ale­ne i Eu­ro­pa i 2009 løb op i 367 mia. US dol­lar gen­nem mi­ste­de liv og ar­bejds­kraft, dårligt hel­bred og ud­gif­ter her­til og ska­der på af­grø­der. Isen om­kring po­ler­ne smel­ter, hvil­ket be­ty­der, at ver­dens­ha­ve­ne sti­ger hur­ti­ge­re end no­gen­sin­de før. Helt pra­e­cist sti­ger vand­stan­den i ha­ve­ne med 3,2 mm om året, og det an­slås, at ha­ve­ne vil va­e­re ste­get med 80-200 cm i år 2100.

SØN­DAG 1. NOVEM­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.