Min­dre drik­ke­vand

BT - - NYHEDER -

Til trods for, at vo­res blå pla­net er da­ek­ket af langt me­re vand end land, er vi ha­stigt på vej mod ik­ke at ha­ve me­re drik­ke­vand. Mang­len på grund­vand er så stor, at Na­sa har kun­net må­le en for­an­dring i Jor­dens tyng­de­kraft hen over de sid­ste ti år. Jor­dens vand­for­brug er sti­gen­de som føl­ge af en vok­sen­de be­folk­ning, in­du­stri og land­brug, og af­ha­en­gig­he­den af grund­vands­ma­ga­si­ner­ne vil kun vok­se i frem­ti­den. Desva­er­re kan 20 af de stør­ste 37 grund­vands­ma­ga­si­ner på Jor­den ik­ke la­en­ge­re op­ret­hol­de sig selv, hvil­ket vil si­ge, at de dra­e­nes hur­ti­ge­re, end de fyl­des igen. 35 pro­cent af alt vand brugt på ver­dens­plan stam­mer fra grund­vands­ma­ga­si­ner. I vis­se tør­re, be­fol­ke­de om­rå­der som f.eks. Ca­li­for­ni­en ud­gør grund­vand dog helt op mod 60 pro­cent af vand­for­bru­get. Mang­len på grund­vand er ef­ter­hån­den så stor, at spe­ku­lan­ter in­ve­ste­rer sto­re sum­mer i vand­bor­in­ger og vand­ma­eng­der. Det er så­gar ble­vet døbt ‘den blå olie’ i vis­se in­ve­stor­kred­se. Van­det for­svin­der ik­ke, men for­dam­per og en­der i luf­ten og i ha­ve­ne. Det kan ta­ge fle­re tu­sin­de år, før et grund­vands­ma­ga­sin igen er fyldt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.