Me­re ar­bejds­løs­hed

BT - - NYHEDER -

Der er si­den den øko­no­mi­ske kri­se sket et mar­kant fald i ar­bejds­stil­lin­ger ver­den over. I 2014 fand­tes der 201,3 mio. ar­bejds­lø­se, ar­bejds­dyg­ti­ge men­ne­sker på glo­balt plan. Det er 1,2 mio. fle­re end året før - og 31 mil­li­o­ner fle­re end i 2007. Den øko­no­mi­ske kri­se ram­te og­så den glo­ba­le va­ekst i ar­bejds­stil­lin­ger hårdt. Si­den da er den fal­det fra 1,7 pro­cent om året til 1,2 pro­cent. Det be­ty­der, at der i 2014 var 61 mio. fa­er­re jobs, end hvis kri­sen var und­gå­et. Ud­sig­ter­ne til for­bed­ring er des­u­den ik­ke go­de. Va­ek­stra­ten i ar­bejds­stil­lin­ger ser ik­ke ud til at sti­ge de kom­men­de år, og der­for vil vi i 2019 va­e­re ‘gå­et glip af’ 82 mio. jobs. Med­reg­ner man til­strøm­nin­gen af nye ar­bejds­ta­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det, vil der frem mod 2019 skul­le ska­bes 280 mio. job, ale­ne for at kun­ne luk­ke det hul i stil­lin­ger, kri­sen i 2007 før­te med sig. I ste­det reg­ner man med, at ar­bejds­løs­he­den vil va­e­re ste­get til 212 mio. På ver­dens­plan er der ca. 3.200.000.000 i ar­bej­de i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.