An­tal­let af folk på flugt

BT - - NYHEDER -

Ved ud­gan­gen af 2014 var 59,5 mio. men­ne­sker på flugt, hvil­ket sva­rer til 10,5 gan­ge Dan­marks be­folk­ning, og er det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de. Op­ret­te­de man en stat ude­luk­ken­de be­stå­en­de af al­le dis­se flygt­nin­ge, vil­le det bli­ve det 24. stør­ste land i ver­den må­lt på ind­byg­ger­tal­let. I gen­nem­snit blev 42.500 men­ne­sker dre­vet på flugt om da­gen i lø­bet af 2014, hvil­ket er ta­et på en fir­dob­ling af an­tal­let på 10.900 om da­gen fra 2010. Si­den 2009 er der des­u­den sket en mar­kant aen­dring i sam­men­sa­et­nin­gen af flygt­nin­ge ver­den over, hvor an­de­len af flygt­nin­ge un­der 18 år er ste­get fra 41 pro­cent til 51 pro­cent. Stør­ste­delen af flygt­nin­ge­ne kom­mer fra Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan og So­ma­lia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.