Ge­ni­al hip­pie

BT - - TV - DRA­MA 10:05 12:50 22:40 00:40-06:00 11:25 21:00 08:15 15:00 16:55 18:40

I star­ten af 1970’er­ne går Ste­ve Jobs (Ash­ton Kut­cher) på uni­ver­si­te­tet Re­ed Col­le­ge i Ore­gon, USA, og som man­ge an­dre på den­ne tid er han op­ta­get af den nye al­ter­na­ti­ve hip­pie-livs­stil og hal­luci­ne­ren­de stof­fer. Han er dog og­så me­get idérig, og på et tids­punkt går han sam­men med sin ven, com­pu­ter­eks­per­ten Ste­ve Woz­ni­ak (Josh Gad), og i Jobs’ fora­el­dres ga­ra­ge i Los Alt­os byg­ger de ver­dens før­ste hjem­mecom­pu­ter, Ap­ple 1. Ste­ve Jobs ser de kom­merci­el­le mu­lig­he­der i den re­vo­lu­tio­ne­ren­de ma­ski­ne, som han me­ner, en­gang skal stå i al­le hjem. Sam­men med sin kam­mes­juk Ste­ve Woz­ni­ak la­ver han et fir­ma, der skal ud­vik­le og sa­el­ge hjem­mecom­pu­te­re. Men de mang­ler pen­ge, så ma­ski­nen kan mas­se­pro­du­ce­res, og der­for be­gyn­der Ste­ve Jobs det hår­de ar­bej­de med at fin­de in­ve­sto­rer. Og selv­om det er lidt uden­for hans nor­ma­le ar­bejds­om­rå­de, lyk­kes det. For­skel­li­ge in­ve­sto­rer kan og­så se po­ten­ti­a­let i de nye ma­ski­ner, og i 1976 grund­la­eg­ger

Med­vir­ken­de: Jobs Ap­ple, der får ka­em­pe suc­ces med com­pu­te­ren Ap­ple II. Men som mil­li­o­ner­ne be­gyn­der at rul­le ind, får Ap­ple og­så kon­kur­ren­ce, (TV 2)

(T) De kom lø­ben­de. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1958. Mil­dred Pi­er­ce. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1945. (T) Miss Marp­le har mord på hjernen. En­gelsk kri­mi fra 1963. (T) Vok­s­ka­bi­net­tet. Ame­ri­kansk gy­ser fra 1953. (T) Brød­re­ne Grim­ms vi­dun­der­li­ge ver­den. Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 1962. (T) Lo­gan’s Run. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction-film fra 1976. (T) El­vis: That’s the Way It Is. (T) Or­lov i Hol­lywood. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1945. (T) Shaft i Afrika. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1973. (T) Fan­get i nat­ten. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1964.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.