Al­lan

OL­SEN

BT - - SØNDAG -

Hvad be­tød fil­men ’Mig og Char­lie’ for dig?

Hvad la­ver du i dag? Du hol­der fored­rag om al­ko­ho­lis­me. Hvor lang tid va­re­de din la­eng­ste bran­dert? Hvad er det bed­ste råd, du kan gi­ve til en per­son på 14 år?

Har du et mot­to? Hvad er di­ne tre ynd­lings­film?

55 år– sku­e­spil­ler – bor i Kø­ben­havn K

Det be­tød van­vit­tigt me­get, den aen­dre­de fuld­sta­en­digt mit liv, jeg kom fra ar­bej­der­klas­sen, men kom til at mø­de folk, der var be­rej­ste og be­la­e­ste, og der­med åb­ne­de en ny ver­den sig for mig. Jeg er sta­dig sku­e­spil­ler, men bli­ver ik­ke brugt så me­get, i ste­det hol­der jeg man­ge fored­rag og ar­bej­der med at hja­el­pe kri­mi­nel­le i be­hand­ling for de­res af­ha­en­gig­heds­pro­ble­mer Jeg stop­pe­de med at drik­ke helt til­ba­ge i 1993. Men den­gang kun­ne jeg jo va­e­re fuld i fle­re da­ge, det var først, når man skul­le ha’ no­get søvn, det stop­pe­de. Lyt ef­ter, hvad di­ne fora­el­dre si­ger. Pas din sko­le. Men først og frem­mest: Pas på dig selv.

Ke­ep it simp­le. ’Mi­ne af­te­ner i pa­ra­dis’, ’Den en­fol­di­ge morder’ og ’God­fat­her’.

Fo­to: Per Ar­ne­sen/TV2 Spørg Char­lie

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.