SÅ­DAN SKAL DET FO­RE­GÅ

BT - - SØNDAG -

2026. Det er året, hvor Mars One plan­la­eg­ger at sen­de de før­ste men­ne­sker til Mars.

Pt. er der 100 kan­di­da­ter til­ba­ge. Den yng­ste er om­kring 20 år, den ae­ld­ste 61. Na­e­ste ud­skil­lel­ses­løb fo­re­går i sep­tem­ber 2016, hvor kan­di­da­ter­ne skal te­stes for de­res ev­ne til at ar­bej­de og sam­ar­bej­de un­der pres­se­de vil­kår, samt gen­nem­gå for­skel­li­ge iso­la­tions­ø­vel­ser. I ok­to­ber ud­va­el­ges de 24, som der­ef­ter skal gen­nem­gå en ko­lo­ni­st­tra­e­ning.

Sel­ve Mars-by­en – som kom­mer til at be­stå af en ra­ek­ke sam­men­ha­en­gen­de mo­du­ler – skal ef­ter pla­nen sen­des op i 2024 og kl­ar­gø­res til bosa­et­tel­se af ro­bot­ter.

Der­ef­ter er det pla­nen, at ko­lo­ni­ster­ne sen­des op i hold af fi­re, to af hvert køn. I det, der kal­des Ho­h­manns ba­ne, som er den mest bra­end­stof­be­spa­ren­de ru­te, ta­ger rej­sen syv må­ne­der, hvis den fo­re­går på det tids­punkt, hvor Mars og Jor­den ind­byr­des står i en be­stemt po­si­tion, hvil­ket kun sker hver 26. må­ned. Af sam­me grund går der lidt over to år mel­lem de ef­ter­føl­gen­de op­sen­del­ser af ko­lo­ni­ster.

På grund af den mang­len­de ilt på Mars vil det højst va­e­re mu­ligt at op­hol­de sig uden­for sel­ve bosa­et­tel­sen i få ti­mer om da­gen.

Sa­tel­lit-for­bin­del­se

Vand, ilt og mad er es­sen­ti­elt for at kun­ne le­ve og over­le­ve på Mars. Vand og ilt for­ven­tes at bli­ve det mind­ste pro­blem. Me­get af ko­lo­ni­ster­nes tid kom­mer der­for til at gå med at dyr­ke plan­ter, som de skal le­ve af.

Der vil va­e­re sa­tel­lit-for­bin­del­se til Jor­den, og der­med mu­lig­hed for at hol­de kon­takt med fa­mi­li­en og føl­ge med i si­ne ynd­lings­se­ri­er på tv. På grund af den enor­me af­stand vil der dog va­e­re en for­sin­kel­se på ca. 20 mi­nut­ter.

Det ene­ste, som Chri­sti­an Oh­len­dor­ff Knud­sen har plan­lagt at med­brin­ge fra sit jor­di­ske liv, er ge­ne­ral Mi­av Mi­av, en strik­ket kat, som hans mor Pia har la­vet til ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.