Så­dan kom­mu­ni­ke­rer vi

BT - - SØNDAG - 1999 2020

Dan­mark dy­re­ste land at sen­de bre­ve i

Pris pr. brev (i kro­ner)

Om 20 år kan det va­e­re slut med tra­di­tio­nel­le bre­ve

Mil­li­o­ner bre­ve

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200

0

Hvis ud­vik­lin­gen fra

de se­ne­ste to år i fort­sa­et­ter i sam­me Dan­mark

om­fang, så vil der i la­en­ge­re bli­ve sendt 2035 ik­ke

no­gen tra­di­tio­nel­le vi­ser en sim­pel prog­no­se

bre­ve. Det fo­re­ta­get af Ber­ling­s­ke Re­search. Som be­kendt

stem­mer vir­ke­lig­he­den dog sja­el­dent overens

med prog­no­ser. Hos Post Dan­mark er for­vent­nin­gen

me­re op­ti­mi­stisk. Dan­sker­ne med vil i man­ge år fort­sa­et­te

at sen­de tra­di­tio­nel ind­by­del­ser post som fe­ri­epost­kort,

og ju­le­hils­ner, ly­der An­tal­let af pak­ker, vur­de­rin­gen.

der sti­ger bl.a. på grund øge­de net­han­del, af den

er ik­ke in­klu­de­ret i graf. oven­stå­en­de Den ned­ad­gå­en­de

ten­dens vil de kom­men­de bli­ve for­sta­er­ket, ef­ter år blev at det 1. novem­ber

lov­plig­tigt at kun­ne sid­ste år of­fent­li­ge mod­ta­ge di­gi­tal post

myn­dig­he­der. fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.