EN ER VA­EK

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MOURIN­HO VS. LI­VER­POOL MINDEVAERDIGE MOURIN­HO-MO­MEN­TER MOD LI­VER­POOL 1) FE­BRU­AR 2005: TYSSEDE PÅ LI­VER­POOL-FAN­SE­NE I Car­ling Cup-fi­na­len – den en­gel­ske liga­cup – til­ba­ge i 2005 sej­re­de Chel­sea på blandt an­det et selv­mål af Li­ver­pool-pro­fi­len Ste­ven Ger­rard. Mourin­ho var ik­ke til at sty­re un­der­vejs, da han sat­te en fin­ger for mun­den og tyssede på Li­ver­pool-fan­se­ne. Og så blev han bort­vist fra ba­en­ken.

»Jeg for­try­der det ik­ke. Det ene­ste, jeg må for­står, er, at når jeg er i Eng­land, skal jeg til­pas­se mig lan­det og respek­te­re det, selv­om jeg ik­ke sy­nes, jeg er gal på den. Jeg har me­get respekt for Li­ver­pool-fan­se­ne, og hvad jeg gjor­de, var ik­ke ret­tet mod det. Det var ret­tet mod den en­gel­ske pres­se,« for­kla­re­de Mourin­ho ef­ter­føl­gen­de. 2) MAJ 2005: SPØGELSESMÅLET DER STA­DIG GØR HAM BIT­TER Li­ver­pool stak en ka­ep i Chel­seas Cham­pions Le­ague-hjul for ti år si­den på An­fi­eld. Her score­de span­ske Lu­is Garcia et mål, der skul­le vi­se sig af­gø­ren­de. Men må­let var en om­dis­ku­te­ret stør­rel­se. Den dag i dag er José Mourin­ho sta­dig bit­ter over må­let, som han ik­ke men­te, var over stregen. Den­gang for­mu­le­re­de han det så­dan her: »Det var linjedom­me­ren, der score­de.« Og to­nen er ik­ke ble­vet aen­dret si­den da. »Der var ik­ke mål,« kon­sta­te­re­de han tørt i et in­ter­view med en­gel­ske BT Sport om kam­pen til­ba­ge i au­gust 3) MAJ 2007: AG­GER PUNK­TE­RE­DE MOURIN­HOS DRØM Mourin­hos sto­re drøm om at vin­de Cham­pions Le­ague med Chel­sea blev hel­ler ik­ke re­a­li­se­ret den­ne gang. Ef­ter at ha­ve vun­det 1-0 på Stam­ford Brid­ge sør­ge­de Da­ni­el Ag­ger for med sit mål i re­tur­kam­pen, at fi­na­le-del­ta­ge­ren skul­le fin­des på straf­fes­park. Her var Li­ver­pool bed­re end Chel­sea, og så måt­te Mourin­ho end­nu en­gang bi­de i det su­re ae­b­le og se Li­ver­pool ta­ge fi­na­le­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.