Ol­sens dom ove

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mor­ten Ol­sen er fle­re gan­ge ud­pe­get som dansk fod­bolds mest magt­ful­de skik­kel­se. Han har stå­et i spid­sen for det dan­ske her­re­lands­hold si­den år 2000, tra­e­net sto­re uden­land­ske klub­ber som FC Köln og Ajax Am­ster­dam samt ført Brønd­by til sto­re eu­ro­pa­ei­ske even­tyr. Hans ak­ti­ve kar­ri­e­re som spil­ler strak­te sig fra 1970 til 1989 med knap 500 di­vi­sions­kam­pe i bel­gisk og tysk fod­bold, og han blev kendt som ’for­svars­ge­ne­ra­len’ i si­ne 102 land­skam­pe.

Der­for er der va­egt bag or­de­ne, når Mor­ten Ol­sen ud­ta­ler sig, og det trak sto­re over­skrif­ter, da han i 2014 ef­ter et ne­der­lag til Portu­gal kri­ti­se­re­de Chri­sti­an Erik­sen for ik­ke at spil­le op til sit top­ni­veau. Det hø­rer til sja­el­den­he­der­ne, at Mor­ten Ol­sen, der el­lers er en me­get loy­al og be­skyt­ten­de tra­e­ner­ty­pe over­for sin spil­ler­trup, of­fent­ligt kri­ti­se­rer én spil­ler. Men det var til­fa­el­det her bå­de li­ge ef­ter kam­pen mod Portu­gal og på den ef­ter­føl­gen­de dags pres­se­mø­de.

Mor­ten Ol­sen for­kla­re­de, at han som det øv­ri­ge fod­bold­dan­mark var dybt skuf­fet over, at po­rtu­gi­ser­ne i kam­pens dø­en­de mi­nut­ter fik held til at ero­bre bol­den fra dan­sker­ne og slå et ind­la­eg til Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der iskoldt he­a­de­de bol­den i net­tet.

Skal Dan­mark kun­ne be­sej­re et lands­hold som Portu­gals, så skal der kom­me me­re fra Chri­sti­an Erik­sen, lød Mor­ten Ol­sens kri­tik og ra­tio­na­le: Det fik Jyl­lands-Po­sten at brin­ge over­skrif­ten: ‘Mor­ten Ol­sen ha­en­ger Chri­sti­an Erik­sen ud’. DR fulg­te op med: ‘Mas­siv Ol­sen-kri­tik af Erik­sen: Det er ik­ke Ajax me­re’. Ber­ling­s­ke kald­te land­stra­e­ne­rens kri­tik for ‘ben­hård’.

Ef­ter­føl­gen­de var bå­de Chri­sti­an Erik­sens agent, Mar­tin Schoots, og Tot­ten­hams Mauri­cio Po­chet­ti­no ude med ver­bal støt­te til den un­ge lands­holds­spil­ler, hvil­ket gav me­re ra­masjang i pres­sens spal­ter, men på bund­linj­en stod, at Chri­sti­an Erik­sen må le­ve med sto­re for­vent­nin­ger. Hvil­ket vel i bund og grund er fair, når man ta­en­ker på hans sta­tus i Pre­mi­er Le­ague, og at han har run­det 50 land­skam­pe i en me­get tid­lig al­der.

Hi­sto­ri­en om Mor­ten Ol­sen, Chri­sti­an Erik­sen og lands­hol­det be­gyn­der imid­ler­tid et helt an­det sted end un­der pro­jek­tø­rer­nes 200 SI­DER, OM FOR­FAT­TE­REN:

SØ­REN SOR­GEN­FRI lys i Par­ken. Nem­lig på Lol­land i 2009. Det forta­el­ler Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.