DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

In­di­a­na­po­lis Colts er kom­met skidt fra start i den­ne sa­e­son, men al­li­ge­vel ind­ta­ger hol­det en øje­blik­ke­lig før­ste­plads i AFC South.

Book­ma­ker­ne me­ner, at Colts hol­der fast i fø­rer­po­si­tio­nen og gen­vin­der en AFC South-di­vi­sion, som teg­ner til at bli­ve hi­sto­risk rin­ge.

Selv om Colts blot har vun­det tre af de før­ste syv kam­pe, gi­ver de blot od­ds 1,15 som det hø­je­ste på mar­ke­det på at gen­vin­de AFC South for­an Te­xans el­ler Ti­tans.

»An­drew Luck har va­e­ret me­get ska­det i den­ne sa­e­son, og når han har va­e­ret på ba­nen, har han ik­ke li­ge­frem bril­le­ret. Al­li­ge­vel vur­de­rer vi, at han og re­sten af Colts’ of­fen­siv er så me­get bed­re end de­res AFC South-kon­kur­ren­ters dit­to, at de nød­ven­dig­vis må va­e­re stor­fa­vo­rit­ter til at vin­de di­vi­sio­nen igen,« si­ger od­ds­sa­et­ter Tho­mas Holm fra Bets­a­fe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.