Gå på pen­sion

BT - - KULTUR -

Bob Dylan er 74 år, men tur­ne­rer sta­dig non­stop. Det er man­ge år si­den, man­den bag klas­si­ke­re som ’Blowing in the Wind’ og ’Kno­ck­ing on Hea­ven’s Door’ op­gav et al­min­de­ligt fa­mi­li­e­liv. Og Rol­ling Sto­ne’s skri­bent David Fi­cke an­ty­der, at det selv­føl­ge­lig er kre­a­ti­vi­tet, men og­så en form for en­som­hed, der hol­der Dylan på lan­de­vej­en. ’På sce­nen og i stu­di­et er han sam­men med dem, han hol­der af. Og hvor skul­le han el­lers gå hen,’ skri­ver Fi­cke. Bob Dylan er iføl­ge For­bes Ma­ga­zi­ne god for det, der sva­rer til over en mil­li­ard kro­ner, så det er ik­ke pen­ge­man­gel, der dri­ver va­er­ket.

PEN­GE­NE Leo­nard Co­hen er fyldt 81 år. Og han er vist­nok den ene­ste mu­sik­s­tjer­ne, der blankt til­står, at pen­sio­nen blev indstil­let, for­di han hav­de brug for pen­ge­ne. Mens Co­hen le­ve­de sin pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­se i et ame­ri­kansk klo­ster, stjal hans ma­na­ger Kel­ly Lynch nem­lig po­e­tens op­spa­ring på godt 105 mio. kr. For at få råd til rets­sa­gen imod Lynch måt­te Co­hen ta­ge et mak­si­malt lån på 840.000 kr. i sit lil­le hus i Los An­ge­les. Han fik kun en brøk­del af pen­ge­ne re­tur. Si­den 2008 har Co­hen igen ind­spil­let mu­sik og gi­vet mas­se­vis af kon­cer­ter.

RI­VA­LER­NE Paul McCart­ney og Mi­ck Jag­ger er hhv. 73 og 72 år. Men al­li­ge­vel stop­per de ik­ke li­ge med det sam­me. McCart­ney ud­gav i 2013 al­bum­met ’New,’ og han be­søg­te Roskil­de Festi­val i år. Sam­men med sin grup­pe Rol­ling Sto­nes har Jag­ger net­op fa­er­dig­gjort end­nu en tur­né. Og iføl­ge gu­i­ta­ri­sten Keith Ri­chards skal grup­pen snart i stu­di­et for at ind­spil­le end­nu et al­bum. Al­le­re­de i 60er­ne var Sto­nes og McCart­neys The Be­at­les’ ri­va­ler. Bå­de Jag­ger og McCart­ney er god for mil­li­ar­der af kro­ner, så må­ske er det sta­dig den in­ter­ne kon­kur­ren­ce, der hol­der dem i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.