Ld er al­ting godt

BT - - ALKA SUPER LIGA -

ENG­LAND,

ENG­LAND

AU­STRA­LI­EN

AR­GEN­TI­NA

JA­PAN SYD­AFRI­KA

FRANK­RIG

MI­CHA­EL CHEIKA,

DIE­GO MA­RA­DO­NA

AR­GEN­TI­NA.

ENG­LAND igen. 6) Berlin-mu­ren var 3,6 me­ter høj og ik­ke no­gen match for den fi­re me­ter hø­je mur, NEW ZE­ALAND rej­ste for at hol­de de­res tra­e­ning hem­me­lig for of­fent­lig­he­den. Hem­me­lig­heds­kra­em­me­ri­et har va­e­ret guld va­erd, kan man ro­ligt si­ge.

1) Lands­hol­de­ne fra den syd­li­ge halv­kug­le har lagt af­stand til tra­di­tio­nel­le stormag­ter som og

der ik­ke har vun­det si­den 2003. Sam­ti­dig ser man ek­sem­pel­vis va­e­re i ri­ven­de ud­vik­ling, så bå­de stor­hed og hov­mod står for fald hos de ’gam­le’. 2) Bred­den i in­ter­na­tio­nal Rug­by er ge­ne­relt ble­vet stør­re, og for­skel­len mel­lem de små og sto­re na­tio­ner er ik­ke så ud­talt som tid­li­ge­re. skab­te en min­dre sensation ved at slå 34-32. 3) VM over­le­ve­de, at

blev slå­et ud re­la­tivt tid­ligt. Al­li­ge­vel strøm­me­de til­sku­er­ne til hos va­ert­s­na­tio­nen, og til det sid­ste har slut­run­den for­met sig som en fest.

4)

har vist, at man kan genop­byg­ge et skan­da­le­ramt lands­hold hur­ti­ge­re end for­ven­tet, og det bør isa­er eng­la­en­der­ne ska­e­ve mis­un­de­ligt ef­ter. På ba­re 12 må­ne­der har den au­stral­ske land­stra­e­ner,

få­et vendt sku­den, og Wal­la­bies kan ta­ge fra VM med op­rejst pan­de. 5) ka­ste­de glans over slut­run­den ved at trop­pe op og føl­ge si­ne langt fra uef­ne lands­ma­end fra

Det blev og­så til en dans på tri­bu­nen fra den gam­le bold­magi­ker, in­den han for­lod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.