DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter­å­rets sto­re tip­s­kon­kur­ren­ce med fle­re tu­sin­de del­ta­ge­re fandt lør­dag sin af­gø­rel­se.

Den nye DM i Tips-me­ster er fra Na­est­ved og hed­der Ste­en V. Chri­sten­sen. Han har va­e­ret med frem­me i stort set he­le kon­kur­ren­cen og le­ve­re­de im­po­ne­re­de 87 rig­ti­ge, hvil­ket sva­rer til na­e­sten 11 rig­ti­ge i snit.

Kun en en­kelt tip­per for­må­e­de at hol­de trit med Ste­en V. Chri­sten­sen, men til sidst måt­te Mi­cha­el B. Han­sen fra Lås­by stra­ek­ke vå­ben og se sig slå­et med én rig­tig i for­hold til Ste­en V. Chri­sten­sen.

Klub­kon­kur­ren­cen var og­så ta­et og spa­en­den­de, og her lyk­ke­des det med en flot slut­spurt for ’Fre­des Far­mor’ at lø­be med tit­len som bed­ste klub – med to fle­re rig­ti­ge end ’TheCardPlay­ers’, som el­lers før­te in­den sid­ste run­de, men alt­så måt­te se sig over­ha­let på sel­ve mål­stre­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.