SPIL­DER TI­DEN I FOL­KE­TINGS­SA­LEN

For me­get Fa­ce­book - for me­get spil

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Pia K. an­gri­ber kol­le­ger­ne

Jeg tror, vi skal ta­en­ke over, at vo­res tro­va­er­dig­hed lig­ger så lavt, som den gør. Vi ri­si­ke­rer, at folk ik­ke la­en­ge­re gi­der at gå hen og stem­me på os. Det gør ik­ke no­get, at vi be­gyn­der at gi­ve hin­an­den ret. Det kun­ne jo va­e­re, at en ord­fø­rer fra et an­det par­ti kun­ne ha­ve ret i nog­le syns­punk­ter

Pia Kja­ers­gaard Al­le er eni­ge om, at den må­de, den kør­te på, gik ik­ke. Det skal ik­ke va­e­re stats­mi­ni­ste­ren, der stil­ler spørgs­mål til op­po­si­tio­nen. Sker det igen, må for­man­den gri­be ind

Pia Kja­ers­gaard

La­e­rer­ne har for la­engst gre­bet ind over­for ele­ver, der le­ger med de­res mo­bi­ler i ti­mer­ne, og nu er tu­ren kom­met til po­li­ti­ker­ne. Fol­ke­tin­get for­mand Pia Kja­ers­gaard (DF), kal­der det for »fuld­sta­en­dig util­ste­deligt«, at med­lem­mer­ne sid­der og twe­e­ter, sms’er el­ler skri­ver på Fa­ce­book un­der Fol­ke­tin­gets åb­ning.

Al­ler­helst vil­le hun helt band­ly­se ad­gan­gen til de so­ci­a­le me­di­er un­der Fol­ke­tin­gets de­bat­ter. For­by­de folk at twe­e­te fra fol­ke­tings­sa­len. Sluk­ke for net­ad­gan­gen.

»Men det kan man jo ik­ke,« si­ger Pia Kja­ers­gaard, der blev valgt til Tin­gets for­mand i juli og nu er den øverst an­svar­li­ge for, hvor­dan fol­ke­sty­ret udø­ves i prak­sis. Et hverv, der i grund­lovens for­stand ran­ge­res li­ge un­der Dron­nin­gen og over stats­mi­ni­ste­ren.

Respek­ten skal til­ba­ge

Pia Kja­ers­gaard har nu hen­stil­let til par­ti­er­nes grup­pe­for­ma­end, at de be­der de­res par­ti­fa­el­ler hol­de sig i skin­det, når de sid­der i fol­ke­tings­sa­len. Det pro­vo­ke­rer hen­de, når SF’eren Jonas Da­hl sid­der og spil­ler Fi­fa på sin iPad un­der åb­nings­de­bat­ten i ste­det for at del­ta­ge i de­bat­ten. Når an­dre med­lem­mer un­der sam­me de­bat tra­ek­ker ud i si­de­lo­ka­let for at se fod­bold på tv, og når med­lem­mer fra al­le par­ti­er - og­så fra hen­des eget - er me­re op­ta­get af, at twe­e­te med hin­an­den i håb om at bli­ve ci­te­ret på TV2News un­der sta­tio­nens li­ve-trans­mis­sion, end de er op­ta­get af, at lyt­te til de­bat­ten i sa­len og selv del­ta­ge i den.

»Respek­ten for Fol­ke­tin­gets ta­ler­stol skal til­ba­ge. Det er ri­gets for­nem­ste ta­ler­stol. Alt, hvad der bli­ver sagt her, skri­ves ned i re­fe­ra­ter og gem­mes for ef­ter­ti­den. Ta­ler­ne er ik­ke li­ge­gyl­di­ge. Og al­li­ge­vel er det som om, at det er gå­et i glem­me­bo­gen. Fol­ke­tin­gets åb­ning er en hel tspe­ci­el dag. Det er en fest­dag, hvor kon­ge­hu­set kom­mer, og hvor stats­mi­ni­ste­ren gi­ver sin åb­nings­re­de­gø­rel­se. Og så sid­der man og twe­e­ter. Det er ik­ke god stil. Jeg bry­der mig hel­ler ik­ke om, at En­heds­li­stens fol­ke­tings­med­lem­mer kom­mer for sent, for­di de ik­ke vil stå op for Dron­nin­gen. Men hvad kan jeg gø­re? Man skal hu­ske, at med­lem­mer­ne kun er an­svar­li­ge over­for vaelgerne. Ik­ke over­for mig el­ler an­dre,« si­ger Pia Kja­ers­gaard og min­der om, blot for at sa­et­te tin­ge­ne lidt i per­skep­tiv, at det i gam­le da­ge og­så ir­ri­te­re­de folk, hvis man sad og skram­le­de med avi­ser un­der mø­de­r­ne og på den må­de for­styr­re­de de­bat­ten.

»Det kan godt fun­ge­re med iPads, men det er fuld­sta­en­dig util­ste­deligt, at folk på åb­nings­da­gen sid­der og twe­e­ter. En bor­ger skrev til mig og fo­re­slog, at man luk­ke­de for mo­bil­net­tet, men det kan man jo ik­ke. Vi kan hel­ler ik­ke lå­se dø­re­ne, når mø­det be­gyn­der for at tvin­ge folk til at kom­me til ti­den. Det kan vi jo ik­ke,« si­ger Pia Kja­ers­gaard.

Hun har ik­ke som for­ga­en­ger­ne Mo­gens Lyk­ke­toft og Thor Pe­der­sen pla­ner om at re­for­me­re al­ting. I Thor Pe­der­sens for­mand­s­pe­ri­o­de fra 2007 til 2011 fik de jy­ske med­lem­mer bo­li­ger i Kø­ben­havn. Un­der Mo­gens Lyk­ke­toft fra 2011 til 2015 blev spør­ge­ti­men ind­ført, hvor op­po­si­tio­nen i en ti­me kun­ne af­kra­e­ve stats­mi­ni­ste­ren svar. Me­nin­gen var, at de­bat­ten skul­le bli­ve lidt me­re løs­slup­pen. Lyk­ke­toft tal­te end­da om at »slå ga­ek­ken løs«.

Pia Kja­ers­gaard kom­mer ik­ke med nye til­tag, men går en an­den vej.

»Jeg sy­nes, vi skal sa­et­te Fol­ke­tin­gets va­er­dig­hed øverst på dags­or­de­nen,« si­ger hun og med­gi­ver, at hun som mø­de­le­der går me­get op i, at med­lem­mer­ne over­hol­der ta­le­ti­den og til­ta­le­for­mer­ne. Man si­ger »Hr.« og »Fru« og »mi­ni­ste­ren«, li­ge­som man til­ta­ler hin­an­den i tredje per­son.

Er du en Mut­ter Skrap?

»Ja, det kan man si­ge. Det­te par­la­ment har en me­get lang hi­sto­rie og nog­le tra­di­tio­ner, som jeg ger­ne vil be­va­re. Vi skal respek­te­re hin­an­den og va­e­re dre­vet af en­ga­ge­ment. En­gang kun­ne vi dis­ku­te­re i sa­len til klok­ken to om nat­ten. Ik­ke for­di der var tv på, men for­di man ik­ke kun­ne la­de va­e­re. For­di de­bat­ten i sig selv var vig­tig,« si­ger hun.

Det er og­så fal­det Pia Kja­ers­gaard for bry­stet, at fle­re po­li­ti­ke­re bru­ger ta­ler­sto­len som kulis­se til de­res sel­fies.

En­heds­li­stens Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen om­tal­te så­le­des på Fa­ce­book 29. sep­tem­ber, at hun hav­de haft be­søg af DR2’s mørklø­de­de sel­fi­e­repor­te­re Adam og No­ah. De to står bag sa­ti­re­pro­gram­met ’Hvad sker der, dan­ske­re?’

»På det her bil­le­de har vi mid­ler­ti­digt over­ta­get Pia Kja­ers­gaards for­mands­stol. Og jeg sy­nes så­dan set, de un­ge ma­end kla­ed­te den me­get godt,« skrev hun i tek­sten til sel­fi­en.

Fol­ke­tin­get har og­så på­talt over­for so­ci­al­de­mo­kra­ten Yil­diz Ak­do­gan, at hun ik­ke må la­de sig fo­to­gra-

fe­re sid­den­de på ta­ler­sto­lens bord med be­ne­ne ude over kan­ten. Det er i strid med god stil, me­ner Pia Kja­ers­gaard.

Yil­diz Ak­do­gan af­vi­ser dog over for BT, at fo­to­et er ud­tryk for dis­respekt over­for Fol­ke­tin­get.

»Tva­er­ti­mod. Det er et fint kunst­ne­risk bil­le­de, ta­get til en se­rie om »Kvin­de, kend din plads« op til 100året for kvin­der­nes val­gret. La­eg ma­er­ke til, at jeg har ta­get sko­e­ne af og kig­ger op. Det­te bil­le­de op­for­drer til yd­myg­hed, og jeg er ked af, hvis det kan op­fat­tes som dis­respekt. Så­dan er det slet ik­ke ment. For mig er mit valg til Fol­ke­tin­get re­a­li­se­rin­gen af den dan­ske drøm. Jeg er dat­ter af en grønt­hand­ler og den ene­ste kvin­de i Fol­ke­tin­get med en an­den et­nisk bag­grund,« si­ger Yil­diz Ak­do­gan.

BT har for­ga­e­ves for­søgt at få Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sens kom­men­tar til kri­tik­ken fra Fol­ke­tin­gets for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.