Må­la­mok

FCK og Brønd­by bom­ber løs

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Rasmus Dam Ni­el­sen | rasn@spor­ten.dk

20 SI­DER SPORT

Vi har to kant­spil­le­re i øje­blik­ket, som oser af over­skud på al­le må­der. Yous­sef (Tou­touh, red.) har et så stort fy­sisk over­skud, at vi na­e­sten må hol­de ham til­ba­ge på tra­e­nings­ba­nen

Stå­le Sol­bak­ken

Når kam­pen er ta­et i top­pen, hand­ler det om at ud­nyt­te mod­stan­der­nes mind­ste fejl, og den di­sci­plin ex­cel­le­re­de FC Kø­ben­havn stort i på fle­re ni­veu­a­er, da Ran­ders i går blev kørt over 4-0 i Par­ken. På ba­nen var lø­ver­ne ky­ni­ske, da chan­cer­ne bød sig, og i ta­bel­len hug­ge­de de straks til, da FC Midtjyl­land lør­dag vi­ste sig sår­ba­re med ne­der­la­get til Vi­borg. Med 30 po­int mod 27 har kø­ben­hav­ner­ne for før­ste gang po­int­ma­es­sigt for­spring i top­pen. Det lug­ter af mo­men­tum i mester­skabs­kam­pen, selv­om tra­e­ner Stå­le Sol­bak­ken for­sø­ger at nedt­o­ne suc­ce­sen:

»Det er so­lidt, det vi le­ve­rer. Vi har vun­det syv af de se­ne­ste ot­te su­per­liga­kam­pe og har og­så to po­kal­sej­re, men vi har og­så mar­gi­na­ler­ne li­ge nu. Selv om vi i dag (i går, red.) vin­der klart og do­mi­ne­rer stort i pe­ri­o­der, er vi og­så hel­di­ge at sco­re på nog­le psy­ko­lo­gisk rig­tig vig­ti­ge tids­punk­ter,« si­ger han og til­fø­jer:

»Jeg tror ik­ke, at vi nu ska­ber af­stand. Husk på, at vi har Brønd­by og Midtjyl­land på ude­ba­ne i to af de fi­re sid­ste.«

Nord­man­den nø­je­des i ste­det med at gla­e­de sig over, at hans hold af nyind­køb­te og ska­des­pla­ge­de spil­le­re en­de­lig er be­gyndt at få ud­byt­te af det for­nuf­ti­ge spil, som han sta­e­digt hol­der fast i, at de har le­ve­ret og­så tid­li­ge­re på sa­e­so­nen, hvor po­int­hø­sten var spa­ed.

»Al­le de spil­le­re, der var ska­det i fjor, vid­ste vi skul­le bru­ge lidt la­en­ge­re tid i den­ne sa­e­son, men det ser for­nuf­tigt ud nu i for­hold til at hol­de ka­den­cen,« ly­der den be­sked­ne ana­ly­se.

Fi­re mål fra kant­spil­ler­ne To af de spil­le­re, der er hur­tigst på vej til­ba­ge til de­res top­ni­veau, var de to her­rer, der i går ef­ter­mid­dag stjal op­ma­er­k­som­he­den i ho­ved­sta­den. Med to mål hver var Kas­per Kusk og Yous­sef Tou­touh ek­semp­ler­ne på det, der iføl­ge kø­ben­hav­ner­ne selv, gør dem sva­e­re­re at ha­ve med at gø­re med li­ge nu.

»Vi har me­get nem­me­re ved at ska­be chan­cer nu, og vi har få­et fle­re målsco­re­re på hol­det. Vi har to kant­spil­le­re i øje­blik­ket, som oser af over­skud på al­le må­der. Yous­sef (Tou­touh, red.) har et så stort fy­sisk over­skud, at vi na­e­sten må hol­de ham til­ba­ge på tra­e­nings­ba­nen, og Kas­per (Kusk, red.) er be­gyndt at bli­ve me­re ind­blan­det i chan­cer. De to har va­e­ret rig­tig go­de i la­en­ge­re tid,« ro­ser Stå­le Sol­bak­ken, mens selv­til­lids­fyld­te Kas­per Kusk sup­ple­rer:

»Jeg har få­et sco­ret, Fe­de­ri­co har få­et sco­ret, og Yous­sef er li­ge plud­se­lig og­så kom­met ind og er be­gyndt at sco­re, så på den må­de er det sva­ert for de an­dre at da­em­me op for vo­res spil, for må­le­ne kan kom­me fra man­ge for­skel­li­ge si­der. Vi har ik­ke haft Ni­co­lai (Jør­gen­sen, red.) med de se­ne­ste par kam­pe. Al­li­ge­vel har vi sco­ret syv mål, så på den må­de be­gyn­der tin­ge­ne at bli­ve sva­e­re­re for mod­stan­der­ne, hvis vi kan fort­sa­et­te,« si­ger han.

Ro på hol­det Den stil­le nord­jy­de kan ef­ter en sva­er start gla­e­de sig over nu at ha­ve va­e­ret med i he­le 14 mål i 19 kam­pe, og hans top­form for­plan­ter sig la­en­ge­re ned i FC Kø­ben­havn-hol­det, me­ner an­fø­rer Tho­mas Dela­ney.

»At flø­je­ne ram­mer det ni­veau er rart for os cen­tralt, for så er det ba­re at for­de­le bol­de­ne ud til dem og an­gri­ber­ne og el­lers luk­ke af. Så ska­ber de re­sten. Det gi­ver en stor ro.«

Ene­ste skår i FC Kø­ben­havns gla­e­de ef­ter sej­ren over Ran­ders var nyhe­den om, at un­ge Dan­ny Amankwaa er ble­vet me­nisk­ska­det og er ude re­sten af ef­ter­å­ret.

Målsco­rer til 1-0 og 4-0 Kas­per Kusk jub­ler med kam­pens an­den dob­bel­te mål­skyt­te, Yous­sef Tou­touh, over kam­pens sid­ste mål. FO­TO: BAX LIND­HARDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.