Sen pen­sion ska­er­per hjernen

Jo se­ne­re du for­la­der ar­bejds­mar­ke­det, de­sto bed­re er det for din hjer­ne, me­ner ame­ri­kansk for­sker

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen | mjes@bt.dk

For nog­le kan det vir­ke til­lok­ken­de at be­gyn­de pen­sio­ni­st­tilva­e­rel­sen tid­ligt. Men fak­tisk er det en dår­lig idé, hvis din hjer­ne skal fun­ge­re godt og din hukom­mel­se for­bli­ve skarp. Det me­ner den ame­ri­kan­ske so­cio­log Este­ban Cal­vo, der ved Co­lum­bia Uni­ver­si­ty er ved at fo­re­ta­ge et stør­re stu­die af over 100.000 pen­sio­ni­ster fra 21 for­skel­li­ge lan­de for at bli­ve klo­ge­re på men­ne­skets fy­si­ske og men­tale ud­vik­ling ef­ter pen­sion­s­tids­punk­tet.

Stu­di­et, der sam­men­lig­ner test­per­so­ner­nes hel­bred, lyk­ke-ni­veau og ev­ne til at ud­fø­re dag­li­ge ak­ti­vi­te­ter, har ind­til vi­de­re vist, at en sen pen­sio­ne­ring ik­ke ale­ne er godt for den en­kel­tes øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, men mindst li­ge så godt for den en­kel­tes men­tale hel­bred.

Som en mu­skel

»Hvis du går på pen­sion for tid­ligt kan det ska­de dig. Ved 50 års al­de­ren vil det va­e­re me­get, me­get slemt for dit hel­bred. Og ved 60 års al­de­ren vil det va­e­re slemt, men ik­ke li­ge så slemt som ved 50 års al­de­ren,« si­ger Este­ban Cal­vo, der me­ner, at den per­fek­te pen­sions­al­der er, når man er sidst i 60er­ne – af­ha­en­gigt af den en­kel­tes mu­lig­hed for at kla­re sig øko­no­misk.

Kas­per Jør­gen­sen, der er neu­ro­p­sy­ko­lo­gisk fag­kon­su­lent ved Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens, kan til­slut­te sig, at den per­fek­te pen­sions­al­der af­ha­en­ger af den en­kel­tes job­ty­pe og ge­ne­rel­le sund­heds­til­stand.

Hvis man f.eks. har haft hårdt fy­sisk kra­e­ven­de ar­bej­de gen­nem he­le li­vet, kan det va­e­re en for­del at tra­ek­ke sig til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det tid­li­ge­re, hvor­i­mod det kan va­e­re me­re hen­sigts­ma­es­sigt at for­bli­ve i et job, der dag­ligt stil­ler hjernen sto­re ud­for­drin­ger, for­kla­rer han.

Bryd din hjer­ne. Men­tal ak­ti­vi­tet dan­ner sta­er­ke­re og ny­e­re for­bin­del­ser mel­lem hjer­ne­cel­ler­ne og dan­ner så­gar nye hjer­ne­cel­ler, der hol­der hjernen i form. Bryd f.eks. din hjer­ne med en su­do­ku, en kryds-og-tva­ers, et slag brid­ge el­ler en lang ro­man. Du kan og­så sa­et­te dig for at la­e­re et nyt sprog el­ler la­ve fri­vil­ligt ar­bej­de. Va­er fy­sisk ak­tiv. Fy­sisk ak­ti­vi­tet fri­gi­ver nog­le stof­fer, der gør, at hjernen hol­der sig i form. Der­u­d­over vi­ste et stu­die fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet tid­li­ge­re på året, at fy­sisk ak­ti­vi­tet kan fore­byg­ge den fryg­te­de hjer­ne­syg­dom de­mens, li­ge­som fy­sisk ak­ti­vi­tet og­så kan brem­se syg­dom­men i at ud­vik­le sig, hvis først man har få­et den.

Va­er udad­vendt og so­ci­alt ak­tiv.

Forsk­ning har vist, at sam­spil med an­dre men­ne­sker sti­mu­le­rer hjernen. Kil­der: Hjer­ne­for­sker Troels W. Kja­er og neu­ro­p­sy­ko­lo­gisk fag­kon­su­lent ved Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens Kas­per Jør­gen­sen.

»Hjernen er li­ge­som en mu­skel. Hvis vi ik­ke bru­ger den, for­fal­der den. Der­for er et godt job og­så et job, hvor der sker no­get nyt hver dag. Det kan f.eks. va­e­re klogt, at man byt­ter nog­le ar­bejds­funk­tio­ner in­di­mel­lem og ar­bej­der imod sin men­tale doven­skab,« si­ger Kas­per Jør­gen­sen.

Det er hjer­ne­for­sker og spe­ci­a­lansvar­lig over­la­e­ge på Re­gion Sja­el­lands Neu­ro­fy­si­o­lo­gi­ske Cen­ter Troels W. Kja­er enig i:

»Hvis man ik­ke bru­ger sin hjer­ne, vir­ker den ik­ke så godt. Det er li­ge­som med mus­k­ler. Hvis vi ik­ke mo­tio­ne­rer dem, vir­ker de ik­ke så godt,« si­ger han.

FO­TO: SCAN­PIX/IRIS

Hjernen skal hol­des i form he­le li­vet, og der­for kan det va­e­re en for­del at for­bli­ve i et job, der dag­ligt stil­ler sto­re ud­for­drin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.