LI­CENS – DEN GI­VER VI TIL FA­CE­BOOK ’’

BT - - DEBAT -

Li­cens er no­get, vi gi­ver til hin­an­den.’ DR må hø­re me­get for det slo­gan. Med god grund. For når først me­di­e­ma­sto­don­ten sæt­ter en kampag­ne i sø­en, sej­ler den ind ad al­le hus­hold­nings­s­præk­ker på den ene el­ler an­den plat­form. Ad­blo­ck­er er ik­ke nok til at hol­de DR stan­gen. Så­dan er det med pu­blic ser­vi­ce. El­ler er det og­så lidt for me­get? DET KAN DET i hvert fald bli­ve, når man hø­rer en DR- di­rek­tør med al­vors­mi­ne prok­la­me­re i Pres­se­lo­gen, at man fra DR, i mod­sæt­ning til de fæ­le kom­merci­el­le me­di­er, er sik­ker på en al­de­les uafh æn­gig dæk­ning af sam­funds­li­vet som så­dan. Hvis man el­lers, som kri­ti­ker­ne slår på, ser bort fra en po­li­tisk valgt be­sty­rel­se, og hvad der el­lers måt­te sni­ge sig ind af tvivls­om­me nyheds­kri­te­ri­er som jag­ten på se­er­tal og klik- ra­ter på dr. dk i kon­kur­ren­cen om læ­ser­nes gun­st. ’ MUL­TI­NA­TIO­NA­LE SEL­SKA­BER KAN ik­ke la­ve vo­res dæk­ning. Det tror jeg sim­pelt­hen er de­fi ni­tio­nen på uaf­hæn­gig­hed.’ EN AME­RI­KANSK ME­DIE­KON­CERN som de fa­cto ga­te­ke­e­per for DRs nyheds­ind­hold. Den præ­mis kan der da ik­ke her­ske no­gen som helst tvivl om. DR ge­ne­re­rer tra­fi k til og om­sæt­ning på Fa­ce­book af en di­men­sion, som en­hver kom­merci­elt dre­vet virk­som­hed vil­le gni­de sig i hæn­der­ne over. Og na­tur­lig­vis gri­ne godt og grun­digt ad he­le vej­en til ban­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.