Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ad­va­rer om ri­si­ko for ter­r­or­an­greb i Bang­la­desh

BT - - NYHEDER -

Hvis du over­ve­jer en rej­se til Bang­la­desh i den nær­me­ste frem­tid, er der grund til at tæn­ke dig om, in­den du pak­ker ryg­sæk­ken.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har net­op op­da­te­ret sin rej­se­vej­led­ning til det lil­le sy­døst­a­si­a­ti­ske land med op­lys­nin­gen om, at ’ der er ge­ne­rel ri­si­ko for ter­r­or­an­greb i Bang­la­desh, og en sær­lig ri­si­ko for ve­ster­læn­din­ge’.

In­den for gan­ske kort tid i sep­tem­ber og ok­to­ber er en ita­li­ensk og en ja­pansk stats­bor­ger ble­vet skudt og dræbt i an­greb, som den mi­li­tan­te is­la­mi­sti­ske be­væ­gel­se Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for.

» Det kan ik­ke af­vi­ses, at der vil ske fle­re af så­dan­ne må­l­ret­te­de an­greb mod ve­ster­læn­din­ge og ve­st­li­ge in­ter­es­ser, « hed­der det i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets rej­se­vej­led­ning til Bang­la­desh.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et an­be­fa­ler, at lo­kal trans­port i lan­det sker i bil, og at der hol­des af­stand til strej­ker, blo­ka­der og de­mon­stra­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.