Hæs­blæ­sen­de action

BT - - TV - ACTION 14: 25 21: 00 11: 55 12: 30 17: 45 19: 35 15: 00 22: 25 00: 15- 05: 25

Der er action fra før­ste færd i Mel Gib­sons an­mel­der­ro­ste ” Apo­ca­lyp­to”. Vi er et sted i Mel­le­ma­me­ri­ka, hvor May­a­er­nes magt er på sit hø­je­ste, men fun­da­men­tet er ved at smul­dre, så magt­ha­ver­ne må fi nde på no­get. Og hvor­for ik­ke of­re fl ere men­ne­sker? Det er må­den at for­mil­de gu­der­ne, prok­la­me­rer yp­per­ste­præ­ster­ne. Men der er in­gen grund til at slå si­ne nær­me­ste ihjel, så en døds­pa­trul­je er sendt ud i jung­len eft er men­ne­ske­krop­pe, og her le­ver den un­ge Jagu­ar Paw med sin høj­gr avi­de kvin­de. Skæb­nen vil, at han ta­ges til fan­ge sam­men med sto­re de­le af lands­by­ens øv­ri­ge be­bo­e­re - dog unds­lip­per hans kvin­de, der sø­ger til­fl ugt i et hul i jor­den, der se­ne­re vi­ser sig at væ­re en fæl­de. Me­re skal ik­ke af­slø­res her. Men Jagu­ar har be­stemt ik­ke tænkt sig fri­vil­ligt at af­fi nde sig med sin skæb­ne og ta­ger kam­pen op mod det un­der­tryk­ken­de og bar­ba­ri­ske re­gi­me. Der­med er der lagt op til me­re end to ti­mers hæs­blæ­sen­de jung­lea­ction,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: og det er frem­ra­gen­de skru­et sam­men af Mel Gib­son, der med ” Bra­ve­heart” i 1995 fi k vist, at han mag­ter de sto­re for­tæl­lin­ger. ( DR3)

( T) Rum­rej­sen år 2001. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1968. TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Syd­ney Pol­la­ck. ( T) Sca­ra­mou­che. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1952.

TCM Pre­sents Un­der the In­flu­en­ce: Ri­chard Ge­re. ( T) Grand Prix. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966. ( T) Don Ju­ans even­tyr. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948. ( T) The Figh­ting 69th. Ame­ri­kansk krigs­dra­ma fra 1940.

( T) Westwor­ld – ve­stens vilde ro­bot­ter. Ame­ri­kansk sci­en­ce fi­ction- film fra 1973. Ali­ce bor her ik­ke me­re. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1974. Nat­tv.

Mel Gib­son in­si­ste­re­de på, at sku­e­spil­ler­ne tal­te maya. Fil­men kun­ne der­for no­mi­ne­res til fl ere pri­ser som årets ” ik­ke en­gelsk- spro­ge­de fi lm”. Bl. a. en Gol­den Glo­be. Fo­to: DR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.