TWITTOKRATIET FOR­SVIN­DER IK­KE ’’

Fol­ke­tin­gets for­mand er util­freds med, at po­li­ti­ker­ne er på so­ci­a­le me­di­er i fol­ke­tings­sa­len

BT - - DEBAT -

Da in­ter­net­tet i mid­ten af 1990er­ne fi k sit fol­ke­li­ge gen­nem­brud i Dan­mark, tal­te man om, at det vil­le de­mo­kra­ti­se­re ver­den. Tan­ken var, at med bre­de­re ad­gang til tek­no­lo­gi og in­for­ma­tio­ner vil­le fl ere kun­ne del­ta­ge i og på­vir­ke den de­mo­kra­ti­ske pro­ces. På den­ne si­de af årtu­sind­skift et ser den vi­sion en­de­lig ud til at fol­de sig ud i fuldt fl or. Tænk blot på Twit­ter- re­vo­lu­tio­nen fra Ta­hrir- plad­sen i Kairo, Egyp­ten i 2011. Men når det kom­mer til Fol­ke­tin­get i Dan­mark, så si­ger for­man­den nu stop. El­ler i hvert fald: Skam jer! AT PIA KJÆR­S­GAARD ram­mer sit pu­bli­kum med sin ud­ta­lel­se om, at mf’ere bur­de af­stå fra at bru­ge so­ci­a­le me­di­er i fol­ke­tings­sa­len, er der in­gen tvivl om. Især blandt æl­dre væl­ge­re, som ik­ke er vok­set op med it- tek­no­lo­gi, er der ik­ke den sto­re for­stå­el­se for, at smartp­ho­nen skal med bå­de på toilet, i sen­gen og i fol­ke­tings­sa­len. Selv de æl­dre, der har ta­get de so­ci­a­le me­di­er til sig – og dem er der rig­tig man­ge af – så fi ndes der en græn­se. No­get hel­ligt, som ik­ke skal fore­vi­ges ved hjælp af en sel­fi e- stang. Og­så for yn­gre men­ne­sker er der gå­et lidt mo­de i ik­ke at væ­re sla­ver af tek­no­lo­gi­en og i ste­det væ­re ’ rig­tigt’ til ste­de i nu­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.