Æn­sen er nå­et

BT - - NYHEDER - GRAFIK Kilde: Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen

ONS­DAG 4. NOVEM­BER 2015 Så man­ge flygt­nin­ge mod­ta­ger din kom­mu­ne i 2015 og 2016

De 10 kom­mu­ner, der mod­ta­ger flest flygt­nin­ge

Aal­borg Aar­hus Oden­se Sil­ke­borg Es­b­jerg Ran­ders Vi­borg

Vej­le Fre­de­riks­havn

Næst­ved

844 682 672 653 638 589 554 552

FOR­STÅ GRA­FIK­KEN

1.229 1.102

Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen for­de­ler hvert år et an­tal flygt­nin­ge mel­lem lan­dets kom­mu­ner. I 2015 og 2016 er det an­slå­e­de tal 12.000; el­ler 24.000 i alt.

Det er en klar stig­ning i for­hold til 2014, hvor det an­slå­e­de tal, der skul­le for­de­les var 3.000.

De fak­ti­ske an­tal flygt­nin­ge i kom­mu­ner­ne kan æn­dre sig i for­hold til de så­kald­te kom­mu­ne­kvo­ter, der er et esti­mat. F. eks. har Aar­hus Kom­mu­ne mod­ta­get fle­re flygt­nin­ge i 2014, end de el­lers var til­skre­vet i kvo­ten.

I kom­mu­ner­ne skal flygt­nin­ge­ne gen­nem­gå et 3- årigt in­te­gra­tions­for­løb, hvor­ef­ter de i prak­sis kan væl­ge at flyt­te til en an­den kom­mu­ne.

Prin­cip­pet i for­de­lin­gen er, at de kom­mu­ner med man­ge ny­dan­ske­re mod­ta­ger fær­re flygt­nin­ge end de kom­mu­ner med få ny­dan­ske­re. Der­for har Kø­ben­havns Kom­mu­ne en så­kaldt 0- kvo­te.

Tal­le­ne i gra­fik­ken ba­se­rer sig på Ud­læn­din­ge­sty­rel­sen kom­mu­ne­kvo­ter for 2015 og 2016.

De 10 kom­mu­ner, der mod­ta­ger fær­re­st flygt­nin­ge

Al­bert­slund

Brønd­by Hø­je- Taa­strup

Is­høj Kø­ben­havn Val­lens­bæk Læ­sø Her­lev

Fa­nø Glo­strup 0 0 0 0 0

Fle­re end 1.000 501– 1.000 251– 500 1– 250 In­gen flygt­nin­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.