Po­li­ti an­hol­der ro­ck­e­re i narko­ak­tion

BT - - NYHEDER -

Ef­ter læn­ge­re tids ef­ter­forsk­ning, slog po­li­tiets sær­li­ge ban­de­en­hed Task For­ce Øst til tirs­dag mod 35 adres­ser i ho­ved­stads­om­rå­det.

Ak­tio­nen før­te til 12 an­hol­del­ser af per­so­ner i al­de­ren fra 22 til 57 år, her­af 10 mænd og to kvin­der.

Ef­ter­forsk­nin­gen in­den ransag­nin­ger­ne er iføl­ge po­li­ti­et » sket i tæt sam­ar­bej­de med uden­land­ske po­li­ti­myn­dig­he­der « og har ret­tet sig mod bag­mænd til den or­ga­ni­se­re­de narkokri­mi­na­li­tet som en del af po­li­tiets na­tio­na­le ind­sats mod ro­ck­er- ban­de­mil­jø­et.

Det er alt­så ta­le om ef­ter­forsk­ning, hvor po­li­ti­et er gå­et ef­ter at ram­me de stør­re fisk i narko­mil­jø­et, og dagens ransag­nin­ger har da og­så med­ført an­hol­del­ser af fle­re med tæt­te re­la­tio­ner til ro­ck­er­mil­jø­et.

» Fle­re af de an­hold­te har så­le­des tæt­te re­la­tio­ner til ro­ck­er­ban­de­mil­jø­et, og her­un­der er en af de an­hold­te et 57- årigt fuld­gyl­digt med­lem af ro­ck­er­grup­pen Hells An­gels, og en an­den 36- årig per­son er med­lem af en ny­e­re ban­de­grup­pe­ring ved navn No Sur­ren­der, « ly­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Ud­over de 12 an­hol­del­ser fandt po­li­ti­et cir­ka 500.000 kro­ner, 35 ki­lo hash og én pi­stol med til­hø­ren­de am­mu­ni­tion.

De an­hold­te sig­tes blandt an­det for inds­mug­ling og han­del med eu­fori­se­ren­de stof­fer i sto­re mæng­der, hvoraf en del vur­de­res solgt på Chri­sti­a­nia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.