Vi er af­hæn­gi­ge af smartp­ho­nes

BT - - NYHEDER -

Hver an­den dan­sker over 18 år har så tæt et for­hold til de­res smartp­ho­ne, at de be­skri­ver det som en af­hæn­gig­hed, vi­ser en un­der­sø­gel­se, som Wil­ke har fo­re­ta­get for avi­sen. dk.

» Vi bru­ger den jo stort set til alt, hvad vi fo­re­ta­ger os, af planlægning, so­ci­a­le me­di­er og så vi­de­re. Sam­ti­dig er den me­get op­mærk­som­heds­kræ­ven­de, og det gør, at man he­le ti­den fø­ler, at man er nødt til at ha­ve den in­den for ræk­ke­vid­de, « si­ger for­sker i tek­no­lo­gi­af­hæn­gig­hed fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Met­te Jen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.