De be­tal­te pri­sen

BT - - KULTUR -

Især kendt for ’ Bat­man Be­gins’ og Oscar- vin­de­ren ’ Bro­ke­ba­ck Mo­un­tain’. 22. ja­nu­ar 2008 blev den suc­ces­ful­de au­stra­li­er fun­det be­vidst­løs i sin lej­lig­hed. Det lyk­ke­des al­drig at genop­li­ve ham. Of­fi­ci­elt dø­de han af en skæb­nesvan­ger, uhel­dig blan­ding af sove­me­di­cin. Led­ger led af søvn­be­svær og var for­in­den ramt af lun­ge­be­tæn­del­se og ind­t­og dag­ligt seks for­skel­li­ge for­mer for sove- og ner­ve­me­di­cin. Sva­ret på spørgs­må­let, om hans død var til­fæl­dig el­ler til­sig­tet, tog han med sig i gra­ven. FO­TO: REU­TERS 2. fe­bru­ar 2014 blev Phi­lip Sey­mour Hof­f­man fun­det død. Den Oscar- vin­den­de stjer­ne hav­de tid­li­ge­re kæm­pet med mis­brugs­pro­ble­mer, men al­le tro­e­de, at han var cle­an på tids­punk­tet. Han blev fun­det død i sit ba­de­væ­rel­se med en ka­ny­le i ar­men. Den of­fi­ci­el­le dødsår­sag var ’ for­gift­ning for­år­sa­get af en blan­ding af me­di­cin’. Der blev fun­det her­o­in og di­ver­se me­di­cin i lej­lig­he­den. In­gen i Hof­f­mans fa­mi­lie el­ler ven­ne­kreds hav­de be­mær­ket en for­an­dring i hans sindstil­stand op til hans død. FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.