Sym­bo­let på sejr

BT - - TV - KRIGSFILM 10: 40 12: 30 19: 35 21: 00 22: 45 00: 40- 06: 00 07: 55 15: 00 16: 35 18: 10

Fe­bru­ar 1945. Selv om sej­ren i Eu­ro­pa er tæt på, fort­sæt­ter kri­gen i Stil­le­ha­vet. Ét af de mest blo­di­ge slag i kri­gen mel­lem USA og Ja­pan blev kam­pen om øen Iwo Ji­ma, der kul­mi­ne­rer i det, der for eft er­ti­den blev det mest kend­te krigs­bil­le­de i hi­sto­ri­en: Fem ma­ri­ne­sol- da­ter og en sy­ge­pas­ser, der sam­men hjæl­pes ad med at hej­se det ame­ri­kan­ske fl ag på Mo­unt Suri­ba­chi. Det in­spi­re­ren­de fo­to blev et sym­bol på sejr for na­tio­nen, og de seks ame­ri­kan­ske mænd blev med det sam­me hel­te. Nog­le af dem dø­de hur­tigt, eft er at fl aget blev hejst, og nå­e­de der­med al­drig at op­fat­te, at de var ble­vet udø­de­lig­gjor­te af bil­le­det. Men in­gen af de over­le­ven­de mænd, der rej­ste fl aget, var in­ter­es­se­re­de i at bli­ve sym­bo­ler el­ler hel­te. De vil­le ba­re kæm­pe sam­men med de­res kam­me­ra­ter - de sol­da­ter, der kæm­pe­de og dø­de uden fan­fa­re el­ler hæ­der. Fil­men, der er in­stru­e­ret af ve­te­ra­nen Cl­int Eastwood, er en op­føl­ger på ” Let­ters from Iwo Ji­ma”, li­ge­le­des fra 2006,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: der skil­drer det be­røm­te slag set fra ja­pa­ner­nes syns­vin­kel.

( 6’ eren)

( T) Sca­ra­mou­che. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1952. ( T) Grand Prix. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1966. ( T) Don Ju­ans even­tyr. Ame­ri­kansk even­tyr­film fra 1948. In­di­a­ner­ne. Ame­ri­kansk western fra 1964. ( T) Mar­lowe – en syl i ryg­gen. Ame­ri­kansk kri­mi fra 1969. ( T) The Toast of New Or­le­ans. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1950. ( T) Vi­va Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. ( T) Ven­ge­an­ce Val­ley. Ame­ri­kansk western fra 1951. ( T) Luf­tens vove­hal­se. Ame­ri­kansk actionfilm fra 1969. ( T) Vild­fa­ren i Pa­ra­dis. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1962. Nat- tv.

Cl­int Eastwoods epi­ske for­tæl­ling om det le­gen­da­ri­ske slag ud­lø­ste en Gol­den Glo­be- no­mi­ne­ring for bed­ste in­struk­tion. Han vandt dog ik­ke. Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.