OBA­MA BLI­VER NY PRÆ­SI­DENT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 7 år si­den 2008:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er uro og over­ra­skel­ser i luft en. Du har selv lyst til at spræn­ge nog­le af di­ne dag­lig­dags ram­mer, for at no­get nyt skal kom­me til at ske. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Der er sær­lig fo­kus på dit ar­bejds­liv, hvor du rent fak­tisk har nog­le go­de chan­cer for at for­bed­re det, hvis du da el­lers selv er klar. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Det er vig­tigt, at du har di­ne pri­o­ri­te­rin­ger i den rig­ti­ge ræk­ke­føl­ge i dag. Det gæl­der om at tæn­ke på det, som har den stør­ste vær­di for dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen står og påvirker dit tegn i dag. Det in­di­ke­rer, at di­ne fø­lel­ser svin­ger fra den ene yder­lig­hed til den an­den. Tag det ro­ligt! Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du fø­ler en sær­lig uro og rast­løs­hed, som gi­vet­vis stam­mer fra nog­le ufor­lø­ste fø­lel­ser. Hvad med at be­gyn­de at gø­re no­get ved det? Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Din med­fød­te ev­ne til vil­le spre­de dig over man­ge for­skel­li­ge ting, er nok ik­ke det, du skal i dag. Det gæl­der om at sam­le og kon­cen­tre­re dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Du kan se frem til en ro­lig dag, hvor du får bugt med man­ge for­skel­li­ge prak­ti­ske op­ga­ver. Du får og­så tid til at for­kæ­le dig selv. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**** FISKENE 19.02 - 19.03 Din uro og rast­løs­hed kan nemt får dig til at gø­re no­get overilet i dag. Pas på, at du ik­ke kom­mer til at gø­re no­get, som du for­try­der. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:**

20). ( Svær 0). ( Mid­del 21). ( Nem

Ba­ra­ck Oba­ma vin­der præ­si­dentval­get i USA og bli­ver der­med den før­ste ik­ke- hvi­de ame­ri­kan­ske præ­si­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.