OG ØRER OVERALT

BT - - DEN HEMMELIGE LANDSHOLDSAFTALE - FRI AD­GANG

Mil­li­o­ner­ne reg­ner ned over lands­holds­spil­ler­ne og Spil­ler­for­e­nin­gen i den nye lands­holds­aft ale.

DBU be­ta­ler fri ad­gang

Et chok for spil­le­re og træ­ne­re

Spil­ler­for­e­nin­gen har nu ret til at væ­re til ste­de hver gang lands­hol­det sam­les. Fak­tisk vil de som ud­gangs­punkt væ­re på plads på Ho­tel Ma­ri­en­lyst i Hels­in­gør de før­ste to da­ge af hver evig ene­ste lands­holds­sam­ling. Når Mor­ten Ol­sen kal­der til sam­ling og tak­tik­mø­der er der alt­så en fag­for­e­nings­mand med som bi­sid­der. Og­så når der spi­ses frokost og ta­les in­ter­nt. De er en evigt til­ste­de­væ­ren­de fak­tor. Des­u­den har Spil­ler­for­e­nin­gen – der i lands­holds­lej­ren er re­præ­sen­te­ret ved for­mand Tho­mas Lin­d­rup – ret til at hol­de mø­der med he­le hol­det el­ler spil­ler­rå­det. Han skal blot ad­vi­se­re DBU in­den mø­det. Vil­le du og din fag­for­e­ning sid­de med ved bor­det, når din ar­bejds­gi­ver skul­le ta­le med sponso­rer og part­ne­re? Sva­ret er eft er al sand­syn­lig­hed nej. Men det skal Spil­ler­for­e­nin­gen. Som en del af den nye aft ale har for­e­nin­gen be­tin­get sig, at den – som re­præ­sen­tant for spil­ler­trup­pen – skal sid­de med, når DBU mø­des med uni­o­nens eg­ne part­ne­re og sponso­rer. DBUs ban­ket­ter er no­get af det hel­lig­ste om­kring lands­hol­det. Det er her, Da­ni­el Ag­ger hol­der ta­le, her de­butan­ter­ne slår på glas­set, og ju­bila­rer­ne hyl­des. Det ple­jer at ske i en slut­tet kreds af træ­ne­re, spil­le­re og le­de­re. Men si­den marts har der væ­ret nye folk med til bords. Spil­ler­for­e­nin­gen har i den nye aft ale få­et ret til at pla­ce­re to mand si­de om si­de med spil­ler­ne til al­le eft er- kamp- ar­ran­ge­men­ter. Spil­ler­for­e­nin­gen vil væ­re med, hvor det sker. Al­le ste­der. Der­for har Mads Øland og co. få­et ind­skre­vet i den nye aft ale, at de in­vi­te­res til al­le ar­ran­ge­men­ter om­kring lands­hol­det. De skal og­så med til al­le hjem­me­kam­pe­ne og mini­mum en ud­lands­rej­se hvert år. Reg­nin­gen lan­der hos DBU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.