En pres­set land­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - UN­DREN

Mor­ten Ol­sen udt­og man­dag eft er­mid­dag trup­pen til det dan­ske lands­holds to skæb­nesvan­gre play­of­fk am­pe mod Sve­ri­ge.

An­strengt for­hold Chri­sti­an Erik­sen: Selv om det er læn­ge si­den, at han har ramt ni­veau­et i den rød­hvi­de trø­je, er det dan­ske lands­hold dybt afh æn­gig af Chri­sti­an Erik­sen. Når han spil­ler godt, vin­der hol­det som re­gel. Han er Mor­ten Ol­sens kre­a­ti­ve kryd­de­ri, og ale­ne hans unik­ke ev­ner på død­bol­de kan væ­re med til at sen­de Dan­mark til EM. Da­ni­el Ag­ger: Det dan­ske lands­holds an­sigt udadtil. Da­ni­el Ag­ger er ken­de­teg­net ved sin – selv i stres­sen­de kam­pe – sto­re ro og sit frem­skud­te bryst. Hans ru­ti­ne fra sin Li­ver­pool- tid, der blandt an­det bød på en Cham­pions Le­ague- fi na­le, bli­ver vig­tig i gy­ser­kam­pe­ne. Kas­per Sch­mei­chel: Står hver we­e­kend over for in­ter­na­tio­na­le klas­se­an­gri­be­re i Pre­mi­er Le­ague, og han la­der sig næp­pe stres­se af stem­nin­gen på Fri­ends Are­na og i Te­lia Par­ken. Har ar­vet sin fars umæt­te­li­ge vin­de­rin­stinkt, og står som re­gel godt, når der vir­ke­lig er brug for det.

Bendt­ner Ni­ck­las Bendt­ner: An­gri­be­ren er fj er­de­valg i ty ske Wol­fsburg, men på det dan­ske lands­hold præ­ste­rer han sta­bilt og er su­verænt første­val­get til spids­an­gri­ber- po­sten. Og mod et us­am­men­hæn­gen­de svensk mid­ter­for­svar får Bendt­ner sand­syn­lig­vis me­re plads, end han er vant til – det vil be­kom­me ham godt.

Be­kym­re­de sven­ske­re Zla­tan Ibra­him­ovic: Præ­sen­ta­tion er fuld­stæn­dig over­fl ødig. Zla­tan er Nor­dens med af­stand bed­ste spil­ler, og han bæ­rer det sven­ske lands­holds skæb­ne på si­ne skul­dre. Er bro­der­fol­kets ab­so­lut­te leder, og han score­de ot­te mål i EM- kva­li­fi ka­tio­nen – det sam­me som he­le det dan­ske lands­hold. Er­kan Zen­gin: Trabzons­por- spil­le­ren har spil­let samt­li­ge EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pe fra start, og han har og­så mar­ke­ret sig fl ot med tre scor­in­ger. Den 30- åri­ge midt­ba­ne­pro­fi l har x- fak­to­ren og sam­spil­let med Ibra­him­ovic til at bli­ve kamp­af­gø­ren­de. Pon­tus Wer­n­bloom: En knald­hård og fy­sisk brølstærk op­ryd­der- ty pe, der til dag­ligt ud­kæm­per slag på CSKAs midt­ba­ne. I knæska­de­de Al­bin Ek­dals fra­vær bli­ver 29- åri­ge Wer­n­bloom sand­syn­lig­vis en nøg­le­spil­ler for sven­sker­ne i kam­pen mod Dan­mark.

Ibra­him­ovic Kim Käll­ström: Han hol­der godt nok ik­ke læn­ge­re det ni­veau, han hav­de for et par år si­den. Men Kim Käll­ström, der i dag tør­ner ud for schweizi­ske Grasshop­per, be­sid­der sta­dig kva­li­tet nok til at bli­ve af­gø­ren­de for det sven­ske lands­hold. Med­brin­ger mas­ser af ru­ti­ne fra en lang ud­land­skar­ri­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.