FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Ami­na Ab­dul­la­hi, 16 år, 10. klas­se:

Ny lov­giv­ning gør det nem­me­re for bo­ligsel­ska­ber at sa­et­te pro­blem-le­je­re på ga­den. De nye reg­ler gør det mu­ligt for lan­dets bo­ligsel­ska­ber at ind­hen­te per­so­nop­lys­nin­ger på le­je­re, der er dømt for kri­mi­na­li­tet, hos po­li­ti­et og der­ef­ter smi­de le­jer­ne ud af bo­lig­om­rå­der, hvis de fin­der det nød­ven­digt. Bo­ligsel­ska­ber kan, ef­ter til­la­del­se fra kom­mu­nen, få lov at vi­de­re­gi­ve op­lys­nin­ger til hin­an­den om le­je­re, der er ble­vet smidt ud af de­res bo­lig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.